Nyheter

Miljøgifter avdekket i fire nordnorske havner

Publiseringsdato: 21. februar, 2000

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) fraråder folk å spise skjell fra havnene i Harstad, Tromsø, Hammerfest og Honningsvåg. Nord-Norge har hittil vært forskånet fra slike kostholdsråd. Bellona mener myndigheten må intensivere arbeidet med opprydding, samt i større grad forhindre nye utslipp av miljøgifter både til vann og luft.

Akvaplan NIVA har på oppdrag fra blant annet SFT og SNT undersøkt innholdet av miljøgifter i sjøbunn, skalldyr, tang og fisk. Bakgrunnen for undersøkelsene var at det i 1994 ble tatt såkalte sonderende undersøkelser i flere havner i Finnmark og Troms som viste urovekkende høye nivåer av miljøgiftene TBT, PCB, PAH og tungmetallene kvikksølv, bly, kadmium og kobber. Nå, seks år etter, foreligger resultatene fra de mer omfattende undersøkelsene.

Resultatene viser at miljøtilstanden i havnene i Harstad, Tromsø, Hammerfest og Honningsvåg er så dårlig at folk ikke børe spise skjell plukket i disse områdene, og holde seg unna fiskelever fra fisk fanget ved Harstad. Dette innebærer at alle kystfylkene, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har kostholdsrestriksjoner. I tillegg er mange innlandsvann forurenset av miljøgifter, og gravide advares mot å spise fisk fra disse vannene.

Bellona er ikke overrasket over resultatene, og mener at disse funnene bør føre til at oppryddingsarbeidet intensiveres. SFT lover å legge fram en liste over de stedene SFT vil prioritere i det videre arbeidet i løpet av høsten, noe Bellona ser fram til, og håper at SFT samtidig benytter anledningen til å skjerpe inn på enkelte industriutslippstillatelser. Også håndteringen av produkter som inneholder miljøgifter bør bli bedre (per i dag blir bare 25% av det såkalte spesialavfallet fra husholdninger samlet inn og håndtert forsvarlig). Bellona er av den oppfatning at folk bør kunne spise skjell og fisk fra norske fjorder og vann uten å være redde for forgiftninger. Det er ikke tilfelle i dag.