Nyheter

Trygt å drikke vann i Ålesund

Publiseringsdato: 18. september, 2000

Skrevet av: Tomas Bøhler Torsen

Det er ikke farlig å drikke vannet fra Ålesund vannverk. En tre år gammel undersøkelse som påviser dioksiner i drikkevannet i Ålesund, har ført til at mange i Ålesund nå bekymrer seg over vannkvaliteten. Dioksinnivået ligger langt under internasjonale krav og det ser dessuten ut til at analysen viser for høye verdier. Innhold av dioksiner i drikkevannet må uansett tas på alvor. Bellona spør seg hvorfor det ikke har blitt utført videre undersøkelser av drikkevannskilden.

En undersøkelse utført av Jordforsk i 1997 viser et dioksininnhold på 2,9 pg/l i en råvannsprøve fra Brusdalvatnet. De internasjonale vannkvalitetskriteriene er kravet satt til <10pg/l. Avdelingsleder for VAR-sektoren i Ålesund kommune sier at vannverket ikke bekymret seg dioksinfunnet da analysen viste et innhold langt under det internasjonale kravet for drikkevann. Resultatene ble dessuten rapportert til helsemyndighetene uten at saken ble fulgt opp.

Undersøkelsen har igjen fått interesse da ny forskning har fått amerikanske helsemyndigheter til å vurdere om dioksingrensen burde reduseres fra 10 til 1 pg/l. Av de 17 dioksinene som ble testet i råvannet fra Brusdalvatnet er kun 4 detektert. De øvrige 13 som ligger under deteksjonsgrensen er likevel gitt en tenkt verdi, lik deteksjonsgrensen. Det er dermed sannsynlig at analysen viser for høyt dioksinnivå. Innholdet av dioksiner ligger trolig langt under 1 pg/l.
Kilden til dioksinutslippet er foreløpig uklar. Det er ikke mulig å se noen sammenheng mellom dioksininnholdet i vannprøven og dioksinutslipp fra Ålesund forbrenningsanlegg. Daglig leder for Ålesund forbrenningsanlegg, Odd Helland, går nå gjennom forbrenningsanleggets utslippsanalyser for å se om det er mulig å spore noen sammenheng.

-Maksimum 10% av bidraget til dioksininnhold kan komme fra forbrenningsanlegget, sier informasjonssjef Johan Tenfjord ved Ålesund forbrenningsanlegg.

I følge en undersøkelse utført av Norsk institutt for luftforskning (NILU) står vindretningen fra forbrenningsanlegget mot Brusdalvatnet kun 5% av året. Beregninger gjort ved forbrenningsanlegget viser at dersom all forurensing spres ved vannkilden i denne tiden, vil bidraget kun utgjøre 10% av dioksinmengden fra Jordforsk sin rapport. En mer sannsynlig bidrag vil i følge Tenfjord være ca. 5%.

Truls Krogh i seksjon for vannhygiene i folkehelsa mener dioksinanalysene bør vurderes nærmere. Undersøkelsen er over tre år gammel og Bellona mener en slik gjennomgang av analysen burde vært gjort før. Det må kunne forlanges at dioksinutslipp blir tatt på alvor. Det er kun gjort 1 analyse av 1 liter vann fra Brusdalvatnet. Dersom en hadde tatt funnet av dioksiner på alvor, burde vi sett en oppfølging av undersøkelsen, nye prøver og undersøkelser ved laboratorier med lavere deteksjonsgrenser. Bellona krever at oppfølgingen ved slike saker må skjerpes.