Nyheter

Bellona påklager OSLs utslippstillatelse

Publiseringsdato: 19. oktober, 2000

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Bellona er skuffet over at forurensningsmyndigheten med denne tillatelsen går bort fra føre var-prinsippet. Avisingskjemikaliene som det gis blankofullmakt til utslipp av, inneholder tildels giftige og tildels hemmelige tilsetningsstoffer. Ingen vet hvilken effekt det vil få at man nå tillater at disse stoffene slippes ut i store kvanta.

Bellona mener at Statens forurensningstilsyn (SFT) har satt feil fokus når de i OSL sin nye utslippstillatelse kun konsentrerer seg om utslipp av glykol og formiat til grunnvannet.

Vi vet at flyavisingsvæsken inneholder tungt nedbrytbare og giftige tilsetningsstoffer og mener derfor at det må settes grenseverdier for utslipp av disse stoffene slik det er gjort for glykol.

Baneavisingskjemikaliene inneholder tilsetningsstoffer som kun OSL og SFT kjenner identiteten av. Det blir påstått at disse stoffene ikke skaper noen risiko for miljøet. Denne informasjonen skal være basert på en litteraturstudie fra 1996, og ingen vitenskapelige forsøk vedrørende nedbrytningshastighet og toksisitet overfor testbakterier. Det kan i denne sammenheng nevnes at man etter 1996 har kommet til mye ny kunnskap omkring virkningen av kjemikalier, blant annet har det vist seg at en rekke stoffer man tidligere trodde var ufarlige har vist seg å ha en hormonhermende effekt.

Utslipp av store mengder kaliumformiat eller baneavisingsvæske vil kunne påvirke ionekonsentrasjonen i området rundt flyplassen, noe som igjen vil kunne føre til at metaller vaskes ut av grunnen og forandrer sammensetningen i jordsmonnet.

Bellona synes SFT viser liten kreativitet ved utformingen av OSLs nye utslippstillatelse. Denne tillatelsen gir ikke OSL noe incitament til å redusere kjemikaliebruken på flyplassen. Bellona hadde ønsket seg en tillatelse som la opp til at lavt forbruk av kjemikalier et år kan spares til en vinter hvor de meteorologiske forhold krever høyere forbruk av avisingsvæske. Bruk av kjemikalier er ofte billigere enn andre mindre miljøfientlige metoder for fjerning av is. Denne tillatelsen oppfordrer i hvert fall ikke til at det presses frem alternativer til kjemikaliebruk.

Bellona vil på bakgrunn av ovennevnte påklage tillatelsen til Miljøverndepartementet. Vi vil også være i kontinuerlig dialog med OSL for å sikre at våre synspunkter når frem.