Nyheter

Avdekker stadig ukjente fyllinger

Denne fyllingen ved Ny-Ålesund innehilder spesialavfall og muligens PCB i grunnen. SFT har gitt fyllingen rang 1 som innebærer behov for snarlig undersøkelse eller tiltak.
SFT

Publiseringsdato: 30. november, 2000

Skrevet av: Lars Olav Fosse

Statens forurensningstilsyn får stadig inn opplysninger om ukjente, gamle fyllinger som kan inneholde miljøgifter.

Over ti år etter at Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartla forurensningsfaren fra over 3000 gamle fyllinger, kommer det stadig inn nye rapporter til Statens forurensningstilsyn (SFT) om gamle, ukjente fyllinger som kan representere en miljøfare.


– Vi er sikre på at det også fremover vil dukke opp nye saker, sier Per Antonsen i Seksjon for grunnforurensning og industri i SFT. Det er fortrinnsvis fyllinger av mindre alvorlig art som har blitt avdekket siden NGU gjorde sine kartlegginger, men også flere fyllinger av mer alvorlig art har blitt avdekket. I 1992 kjente SFT til 103 fyllinger hvor det var behov for snarlige undersøkelser eller tiltak. En del av disse var lå alt SFT-saker. Fem år senere var dette tallet økt med nær 50 prosent til 149. Mye av årsaken til dette er suppleringskartlegginger som er foretatt i etterkant av NGU-undersøkelsen hvor bare en del utvalgte bransjer og offentlige fyllinger ble undersøkt.


Ferdig i 2005

I følge Antonsen skal opprydning eller sikring være gjennomført på alle de farligste fyllingene innen år 2005. Ser en på hva som har skjedd før, kan denne målsettingen måtte justeres etterhvert som nye saker dukker opp.


– Dette er den målsetting som ble satt da rapporten om rikets miljøtilstand ble presentert i fjor, sier Antonsen. Da arbeidet med å kartlegge fyllingene startet på slutten av 80-tallet, var målsettingen at forurensningsproblemer fra fyllinger med spesialavfall skulle reduseres til et minimum innen år 2000.


Selv om målsettingene har blitt justert underveis, har det også blitt gjort omfattende opprydningsarbeid både fra private og offentlige aktører.


– I hovedsak går det greit å pålegge bedriftene å gjennomføre nødvendige tiltak ved disse fyllingene, men selvsagt er det også en del bedrifter som er motvillige. Samtidig er det også i enkelte tilfeller lønnsomt å rydde opp. Ved endring av arealbruk i byer, har nemlig ofte tomtene positiv verdi også etter at omfattende opprydningsarbeid er gjennomført.
Sårbare Svalbard

Også på Svalbard er gamle fyllinger kartlagt. I alt er det avdekket 64 fyllinger av rang 1 og 2. Dette er de mest farlige fyllingene hvor tiltak eller grundigere undersøkelse er nødvendig. I alt er 110 fyllinger og etterlatenskaper presentert i SFT rapport 98:04.


– Svalbard med sitt polare klima er langt mer sårbart enn fastlandet. Derfor blir også opprydningsambisjonene litt høyere.


Tidsplanen er det samme som på fastlandet, men fyllingene i de russiske bosettingene Barentsburg og Pyramiden kan by på problemer. Norske myndigheter må finne frem til samarbeidsløsninger for å ryddet opp i eller sikret de 18 fyllingene i de russiske gruvesamfunnene.


Også Forsvaret har avdekket sine fyllinger og satt i gang arbeidet med å få ryddet opp i dem. Fremover vil Bellona følge opp opprydningsarbeidet både på Svalbard og fastlandet av sivile og militære fyllinger.