Nyheter

Kreosotimpregnerte sviller rett på fyllinga

Publiseringsdato: 5. desember, 2000

Skrevet av: Lars Olav Fosse

Kreosot er en kreftfremkallende forbindelse. Statens forurensingstilsyn anbefaler at materiale impregnert med kreosot, brennes i anlegg som har røykgassrensing. Likevel legges dette rett på avfallsdeponier uten noen form for sikring mot grunnforurensing.

På Hol stasjon i Hallingdal ligger en haug gamle jernbanesviller som er impregnert med kreosot. Riktignok er området inngjerdet, men det finnes ingen sikring mot at kreosoten forurenser grunnen i området.

– Generelt har vi mye gamle sviller på lager, sier Even Evensen ved Jernbaneverket Region Vest. Han forteller at gamle jernbanesviller representerer et problem i hans region.

Også for de andre regionene representerer gamle kreosotimpregnerte jerbanesviller et problem. Mye sendes til kommunale avfallsdeponier hvor det lagres. Problemet er at kreosotbehandlet trevirke som blir liggende på samme sted over tid, vil kunne gi lokal forurensning med forhøyede konsentrasjoner av kreosot i grunnen. Kreosot er et kreftfremkallende polysyklisk aromatisk hydrokarbon (PAH).

Nytt regelverk på gang
– Ved NOAH AS har vi fått en rekke henvendelser om behandling av slike sviller og stolper, sier Kajsa Onshuus ved NOAH AS.

– Dessverre blir vår behandling for kostbar i forhold til alternativet som er å lagre dette på kommunale fyllinger, noe som er mulig siden disse impregnerte svillene og stolpene ikke er klassifisert som spesialavfall

Neste år kan dette endre seg. Statens forurensingstilsyn (SFT) utreder nå nye retningslinjer for behandling av kreosotimpregnert materiale som følge av nye og strengere regelverk i EU.

– I dag blir mye midlertidig lagret. Det beste er nok om disse gamle svillene og stolpene brennes på en forsvarlig måte i kommunale forbrenningsanlegg, sier Bjørn A. Korssjøen i SFT. Han er mer bekymret for CCA-impregnert eller trykkimpregnert trevirke. Dette er trevirke som er innsatt med salter av tungmetallene kobber, krom og arsen som i større doser har en rekke helse- og miljøfarlige egenskaper. Bruk av CCA-impregnering fases nå ut.