Nyheter

Staten må rense fjordene

Dersom en tar det enorme potensialet i havbruksnæringen med i regnestykket, kan de 25 milliardene det koster å rydde opp i norske fjorder sees på som en fornuftig investering.
Villa Leppefisk AS

Publiseringsdato: 10. januar, 2001

Skrevet av: Lars Olav Fosse

Skal det ryddes opp i norske fjorder, må staten ta en stor del av regninga. Med tanke på vekstpotensialet innen havbruk, kan det likevel sees på som en investering, ikke en utgift.


Statens forurensningstilsyn (SFT) har beregnet at det vil koste minst 8 milliarder kroner å rense opp norske fjorder, slik at det ikke lenger er nødvendig å fraråde publikum mot å spise fisk og annen sjømat i visse områder. Dersom det skal bli mulig å drive fiske og fangst også i de indre fjordområdene, kommer regningen opp i 25 milliarder kroner. Dette kan virke som høye tall, men blir småbeløp sammenlignet med det enorme potensialet som ligger i havbruksnæringen. En ekspertgruppe ledet av SINTEFs Karl Almås, la i 1999 frem en rapport som fortalte at det årlige omsetningspotensialet for havbruksnæringen vil være 250 milliarder kroner om 30 år, eller ti ganger den totale opprydningskostnaden for fjordene.


– Dette har også blitt påpekt av habruksnæringen selv, sier Per Antonsen som er seksjonsleder i Seksjon for grunnforurensning og industri ved SFT.


– Kan det bli aktuelt å be havbruksnæringen om å ta noen av kostnadene ved oppryddingen?


– Forurensningsloven sier klart at det er forurenser som skal betale, og gir dermed ikke hjemmel for en slik løsning.


Trenger økte statlige tilskudd

Først og fremst er SFT opptatt av at staten må øke sine tilskuddsmidler. Dette skyldes at opphavet til forurensningen kan være uklare dersom de stammer fra mange ulike kilder. I andre tilfeller kan bedriftene som i sin tid stod bak forurensningen, være nedlagte eller ikke ha økonomi til å betale de enorme kostnadene forbundet med en opprydding.


– Ofte har jo disse bedriftene i sin tid hatt tillatelse til sine utslipp. Det kan vel da virke urettferdig dersom SFT i ettertid kommer viftende med forurensningsloven?


– Det kan nok virke slik for enkelte bedrifter, men loven er klar, forurenser har ansvar for regningen.


Foreløpig er det ikke satt noen tidsramme for oppryddingsarbeidet, men Antonsen mener det kan være snakk om 30 år før norske fjorder igjen er rene.

1361accf63803aaa95f20848441be602.jpeg Photo: Flyfoto, Eydehavns Venner

Fattig kommune med kjemperegning

I Arendal kommune sitter politikere og administrasjon med et stort miljøproblem både på land og i fjord etter aluminiumsproduksjonen på Eydehavn i kommunen. Regningen for å rydde opp på det gamle industristedet er estimert til 62 millioner kroner. Med en svært svak kommuneøkonomi som følge av flere års dårlig kommunal ledelse, har finansieringen vært en hard nøtt for kommunen. 18 millioner søkes av statlige midler, mens målet er at det private bidrar med av 12 millioner.


– I fremdriftsplanen for oppryddingsarbeidet, står det av vi skal være ferdige i løpet av neste år, sier Gunnar Kåre Salvesen som er overingeniør i Arendal kommune.


– Dersom staten ikke stiller opp i et spleiselag, er vi nødt til å forskyve det hele.


– Hva skjer dersom dere ikke får statlige tilskudd?


– Da må vi ta kostnaden selv, men vi håper og tror staten som tidligere grunneier vil ta sin del. Uansett må det ryddes opp dersom området skal utvikles som fremtidig industriområde.