Nyheter

Forbud mot bruk av CCA-impregnering

Publiseringsdato: 6. april, 2001

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

 

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

06/04-2001

Forbud mot bruk av CCA impregnering

Høringsuttalelse til forskrift om begrensninger i bruk av impregnert trevirke.
 
Det vises til brev av 08.01.01, der Bellona bes om å komme med sin høringsuttalelse til utkastet til forskrift om begrensninger i bruk av impregnert trevirke. Nedenfor følger våre kommentarer.

1.Generelt
Miljøstiftelsen Bellona synes det er positivt at myndighetene ønsker et forbud mot bruk av CCA impregnert trevirke. Det finnes i dag en del alternativer til CCA-impregnering selv om det også er behov for flere. Bellona håper og tror at et forbud vil akselere utviklingen av nye fullgode alternativer. For å få dette til mener vi det er viktig at det også gis en konkret utfasingsplan for impregnering med kobber.

I dag brukes CCA impregnert trevirke på områder hvor det ikke er nødvendig på grunn av dets lave pris. Grunnen til at impregnert trevirke ofte er billig er at det brukes en annen kvalitet i de impregnerte materialene. Bellona mener at all bruk av CCA impregnering må avgiftsbelegges slik at denne type trevirke kun benyttes der det er absolutt nødvendig. Den samfunnsøkonomiske nytten av reduserte arsen og krom utslipp som følge av forskriften er anslått til 300 millioner kroner årlig. Disse kostnadene har på ingen måte gjenspeilet seg i prisen på de impregnerte produktene. Når det gjelder kobber bør derfor de samfunnsøkonomiske kostnadene ved utslipp bakes inn i prisen på produktene. En avgift på CCA impregnert trevirke må bestå til disse produktene er helt utfaset.

2. Kommentarer til forskriftens § 2
I forbindelse med § 2 annet ledd synes Bellona at substitusjonsplikten i produktkontrolloven § 3a bør påpekes. Også for den type bruk som nevnt i annet ledd er det påbudt å bruke alternativer dersom det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe, jfr. produktkontrolloven § 3a. Det samme gjelder for kobber impregnert trevirke som enda ikke forbys og bør derfor inntas i forskriften.

Som nevnt ovenfor ønsker Bellona også en utfasingsplan for kobber impregnering som bør inntas i § 11. Dette for å gi et incitament til utvikling av alternativer. I denne sammenheng vil vi også påpeke at henvisningen i § 2 første ledd til § 10 fjerde ledd bør rettes til § 11 fjerde ledd.

3. Kommentarer til forskriftens § 4
Forskriftens § 4 pålegger forhandlere av impregnert trevirke å gi skriftlig informasjon om tillatt bruksområde samt disponering av impregnert bygge og rivingsavfall. Bellona foreslår at nr. 2 byttes ut med «håndtering av impregnert treavfall«. Dette for å utvide informasjonsplikten til også å gjelde all avfallshåndtering av CCA impregnert trevirke.

Vi vil videre foreslå at det inntas et tredje punkt hvor det informeres om substitusjonsplikten.

4. Kommentarer til forskriftens § 5
Forskriftens § 5 gir SFT hjemmel til unntak fra forbudet i § 2 i særlige tilfeller. Det fremkommer forøvrig ikke noe om hva som kan tenkes å være «særlige tilfeller». Bellona vil påpeke at dersom forskriften skal virke etter intensjonen må det være en restriktiv holdning til unntak. Vi kan ikke se at det er behov for noen unntakshjemmel i tillegg til det som følger av § 2 for stolper som skal benyttes slik at det setter ekstra krav til sikkerhet. Vi foreslår derfor hele § 5 fjernet eller evt. «stolper» erstattet med «trevirke» i § 2 noe som vil gi en generell hjemmel for unntak som er relatert til sikkerhet.

 

Med vennlig hilsen

Christine Molland Karlsen