Nyheter

Puslete planer for opprydding

Publiseringsdato: 11. oktober, 2001

Skrevet av: Marius Dalen

Regjeringen foreslår 30 millioner til opprydding i forurenset grunn og forurensede sedimenter. Hvis noen spytter inn 7970 millioner ekstra kan vi i hvert fall få ryddet opp litt i fjordene våre.

Statsbudsjettet:

Statens forurensingstilsyn har beregnet at det vil koste 8 milliarder kroner å rydde opp i de forurensede sedimentene i norske fjorder. Har man ambisjoner om å sørge for at det også skal være trygt å spise sjømat fra de indre fjordområdene, er kostnadene satt til 25 milliarder kroner. For å rydde opp i forurenset grunn på gamle industritomter og avfallsdeponier må man nok plusse på adskillig flere milliarder. Med tanke på opprydding er derfor 30 millioner å regne som en dråpe i havet. Vi må nok vente enda en stund før regjeringa innser at det på sikt faktisk vil være lønnsomt å gjøre de norske fjordene levelige igjen.


Store mengder miljøgifter

Store mengder miljøgifter ligger lagret i fjordsedimentene både som resultat av gamle industrisynder og fortsatt tilførsel av miljøskadelige stoffer. 24 fjord- og havneområder er så sterkt forurenset at Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) har sett det nødvendig å innføre kostholdsråd og kostholdsrestriksjoner på sjømat fra disse områdene. Miljøgiftene frigjøres jevnt og trutt fra sedimentene som følge av diffusjon og mekanisk påvirkning. Bunnlevende organismer får i seg forurensingen gjennom føden og når disse selv blir spist spres disse miljøgiftene til andre organismer og videre oppover i næringskjeden. Industritomter og fyllinger inneholder betydelige mengder miljøgifter. Dette er et resultat av både gamle og nye synder. Oppryddingen er kostbar og arbeidet går tregt. Store mengder med giftstoffer siger ut fra områder med forurenset grunn og spres videre i naturen med alvorlige følger.


Uklare ansvarsforhold knyttet til forurensede sedimenter

I henhold til forurensningsloven skal i prinsippet forurenseren betale for opprydingen. Men fordi tidligere utslipp ofte har foregått med tillatelse fra myndighetene, og fordi kildene til forurensningen av sedimentene som regel er flere med bidrag også fra blant annet kommunale kloakkutslipp og avfallsfyllinger, er det rimelig at også sentrale miljømyndigheter og kommunen bidrar. Dessuten er regningen såpass stor at opprydding sannsynligvis ikke vil igangsettes uten offentlige midler.


Mer papirarbeid?

I stasbudsjettet står det mht. forurensede sedimenter at regjeringen «…nå arbeider med å utvikle en helhetlig strategi, og Regjeringa tar sikte på å komme tilbake med en melding til Stortinget med en presentasjon av denne strategien». Derfor er det mest nærliggende å tro at bevilgningene i Statsbudsjettet nok en gang vil bli slukt av nye konsulentrapporter og mer papirarbeid.