Nyheter

Bellona krever opprydding før utbygging i Sandefjord

Publiseringsdato: 10. desember, 2001

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona klager herved på den nye tillatelsen av 12.11.01 til Kilen Brygge AS, byggetrinn 1. Tillatelsen åpner for at Kilen Brygge AS kan starte utbyggingsarbeider i forurenset sjøområde 1. april 2002, uavhengig av om oppryddingsarbeidet i forurensede sedimenter er fullført eller ikke. Arbeidene vil føre til uønsket mekanisk påvirkning av sedimentene med påfølgende spredning av miljøgifter. Sedimentene er av Statens Forurensingstilsyn klassifisert som markert til meget sterkt forurenset.

Fylkesmannen i Vestfold
v/ Berit Løkken
Postboks 2065
3103 Tønsberg

10/12-2001

Klage – Vedr. miljøsøknad for Kilen Brygge AS, Byggetrinn 1. Revisjon av tillatelse av 06.06.01

Bellona klager herved på den nye tillatelsen av 12.11.01 til Kilen Brygge AS, byggetrinn 1. Tillatelsen åpner for at Kilen Brygge AS kan starte utbyggingsarbeider i forurenset sjøområde 1. april 2002, uavhengig av om oppryddingsarbeidet i forurensede sedimenter er fullført eller ikke. Arbeidene vil føre til uønsket mekanisk påvirkning av sedimentene med påfølgende spredning av miljøgifter. Sedimentene er av Statens Forurensingstilsyn klassifisert som markert til meget sterkt forurenset.

 

1. Klagens hovedpunkter:

  • Fare for oppvirvling og spredning av miljøgifter ved nedsetting av et større antall peler i sterkt forurenset sediment.
  • Fare for oppvirvling og spredning av miljøgifter ved bygging av garasjeanlegget som omfatter 1000 m2 av det forurensede sjøområdet.
  • Bellona stiller spørsmålstegn ved om det er realistisk at oppryddingarbeidet i det aktuelle området vil være fullført før 01.04.02.
  • Bellona etterlyser en beskrivelse av planene for opprydding i de forurensede sedimentene etter en eventuell utbygging. Både kostnader og beskrivelse for hvordan dette skal gjennomføres rent teknisk må være på plass før en eventuell utbygging igangsettes.

2. Fare for oppvirvling og spredning av miljøgifter
Bellona vurderer det som uforsvarlig å igangsette utbygging i områder med sterkt forurenset sjøbunn. Utbyggingen til Kilen Brygge AS, byggetrinn 1, medfører at det skal bankes ned et større antall peler i sterkt forurensede masser på sjøbunnen. Det er helt urealistisk å tror at en slik mekanisk påvirkning av sedimentene ikke vil føre til oppvirvling og spredning av miljøgifter til vannmassene.

 

I den nye tillatelsen, datert 12.11.01, står det følgende:

«…..innebærer at Kilen Brygge primært ikke kan igangsette byggearbeidene i sjøområdet før opprydding av sedimentene i dette området er gjennomført. Dersom oppryddingen ikke er gjennomført innen 01.04.02 kan likevel Kilen Brygge AS etablere bryggene på visse vilkår.»
 
Her sier Fylkesmannen to ting. For det første sier han at det er fare for spredning av miljøgifter og at det av miljøhensyn ikke skal iverksettes utbygging i forurensede sedimenter. For det andre sier Fylkesmannen at miljøhensynet må vike for utbyggers økonomiske interesser.

Vilkårene er beskrevet på følgende måte:

«Dersom Kilen Brygge AS iverksetter bygging av brygger i sjøområdet før opprydding av de forurensede sedimentene i området er gjennomført, d.v.s. etter 01.04.02, skal forholdene byggeteknisk legges til rette for senere opprydding av de forurensede sedimentene. Tiltakene innebærer i såfall aktsomhet ved utførelse etter nærmere gitte vilkår, jf. vilkår 22.»
 
Vilkår 22:

«Ved nedsetting av spuntvegg og peler i sjø skal dette gjennomføres slik at oppvirvling og spredning av sedimenter reduseres mest mulig. Nedsetting av peler skal gjennomføres slik at det ikke er til hinder for en fremtidig opprydding av sedimenter i denne delen av Sandefjordsfjorden.» 
  
Bellona mener bygging av garasjeanlegget som omfatter 1000 m2 av sjøarealet og nedsetting av peler rundt dette, til sammen over 6000 m2, vil føre betydelig mekanisk påvirkning i forurensede sedimenter hvor oppvirvling og spredning av miljøgifter til vannmassene er sannsynlig. Videre mener Bellona at tiltaket kan få vesentlige følger for miljøet og må konsekvensutredes i henhold til Plan- og bygningslovens § 33-2, som omhandler plikt til å foreta konsekvensutredning.

3. Opprydding i forurensede sedimenter
Planene for opprydding av forurensede sedimenter i Sandefjordsfjorden, herunder området med utbyggingsplaner er fortsatt under utarbeidelse. Bellona stiller på bakgrunn av dette spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er realistisk at oppryddingen i Kilen-området vil være fullført før 01.04.02. Mye tyder derfor på at Fylkesmannens tillatelse av 12.11.01 vil resultere i en utbygging i området med forurensede sedimenter.

Det gjenstår mye arbeid og i løpet av 3,5 måned skal følgende være gjort:

 

  • Ferdigstillelse av oppryddingsplanene.
  • Utarbeide anbudsbeskrivelse for mudring, eventuell behandling og deponering av bunnsedimentene.
  • Utarbeide søknad etter forurensingsloven.
  • Vurdering av mottatte anbud
  • Endelig beslutning om igangsettelse.
  • Selve gjennomføringen av oppryddingsarbeidet.

I tillegg skal planene for oppryddingsarbeidet sendes ut på høring til aktuelle høringsinstanser. Bellona vil bli svært positivt overrasket om dette er gjennomførbart over en periode på 3,5 måned.

4. Konklusjon
Bellona mener at utbyggingen i forurensede sedimenter vil medføre oppvirvling og spredning av miljøgifter i Sandefjordsfjorden. En slik utbygging er derfor uakseptabel før det ryddes opp i de forurensede bunnsedimentene. Det er lite realistisk at Sandefjord kommune vil klare å fullføre oppryddingsarbeidet før 01.04.02 og mye tyder derfor på at Fylkesmannens tillatelse av 12.11.01 vil resultere i en utbygging i området med forurensede sedimenter. Bellona ber Fylkesmannen utsette utbyggingen til etter at oppryddingsarbeidet er utført, selv om dette ikke er mulig før 01.04.02.

 

Med vennlig hilsen

______________
Fagmedarbeider
Marius Dalen