Nyheter

Høringsuttalelse: Mudring og deponering i Leangsbukta

Publiseringsdato: 21. mai, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona krever prøvetaking også dypere enn 30 cm ned i sedimentene. I tillegg etterlyses en vurdering av alternative deponeringsløsninger til det beskrevne strandkantdeponiet i Leangsbukta.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Miljøvernavdelingen v/ Magne Bolstad
Postboks 8111 Dep.
0032 Oslo

21/05-2002

Høringsuttalelse:
Mudring og deponering i Leangsbukta

Bellona krever prøvetaking også dypere enn 30 cm ned i sedimentene. I tillegg etterlyses en vurdering av alternative deponeringsløsninger til det beskrevne strandkantdeponiet i Leangsbukta.

 

I forbindelse med planlagt etablering av ny marina / båtsenter med Leangen Marina har tiltakshaver Siv. Ing. Martin Stensaker søkt om tillatelse til mudring av 5500 m3 sediment for å øke seilingsdypet i indre del av Leangenbukta, Asker kommune. Vanndypet er fra 1-10 meter dypt og det ønskes å mudre ned til 2-3 meter seilingsdyp.

Prøver dypere enn 30 cm ned i sedimentene
NET AS har foretatt en miljøteknisk undersøkelse av bunnsedimentene. Analyseresultatene viser at sedimentene er meget sterkt forurenset av tributyltinn (TBT) og markert forurenset med polyklorerte bifenyler (PCB). Det er foreslått at de øverste 30 cm av sedimentene skal deponeres i et strandkantdeponi. Basert på naturlig sedimentasjonshastighet på 2-3 mm/år antar man at sedimentene lenger ned ikke vil overstige SFTs tilstandsklasse III for forurensede sedimenter. En slik antagelse er ikke akseptabel. Før en eventuell mudring må man ha full kontroll på forurensningstilstanden til hele mudringsmassen. Dette innebærer at det må tas prøver også dypere enn 30 cm ned i sedimentet før mudringsoperasjonen iverksettes.

Bruk av siltskjørt
Den foreløpige kartleggingen av bunnsedimentene fastslår allerede at man under mudringen er påkrevd å benytte seg av siltskjørt for å begrense spredningen av partikler til nærliggende områder.

Alternativer til strandkantdeponi
Ut i fra beregningene for naturlig sedimentasjon har er det også anslått at strandkantdeponiet må kunne ta i mot mellom 600 og 800 m3 forurenset sediment (tilstandsklasse III – IV). En grundigere og helt nødvending kartlegging av forurensningstilstanden i sedimentene kan imidlertid kreve en større kapasitet i deponiet. Uansett er det i dette tilfellet ikke snakk om deponering av en enorm mengde masse. Bellona synes derfor det vil være naturlig å undersøke alternative deponeringsløsninger. Deponering av masser i denne størrelsesorden burde ikke være noe problem til NOAHs spesialavfallsdeponi på Langøya ved Holmestrand.

Overvåkningsprogram
En etablering av strandkantdeponiet slik det er beskrevet vil kreve et overvåkningsprogram. En beskrivelse av dette programmet må være på plass før tiltak iverksettes.

 

Oppsummering
Før mudring kan iverksettes må følgende punkter være oppfylt:

 

  • Forurensningstilstanden til hele mudringsmassen må være kartlagt, også dypere enn 30 cm ned i sedimentet.
  • Alternative deponeringsløsninger som f.eks NOAH Langøya må vurderes.
  • Det må benyttes siltskjørt under mudringsoperasjonen.
  • Bellona vurderer NOAH Langøya som en bedre deponeringsløsning. Ved en eventuell etablering av strandkantdeponi må et overvåkningsprogram for dette være utarbeidet før mudring igangsettes.

Med vennlig hilsen

Marius Dalen