Nyheter

Barrieren vil svikte!

Bellonas dykker med en hånd på polyesterduk-kanten i Kamfjordkilen.
Miljøpatruljen/Bellona

Publiseringsdato: 17. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Bellonas dykker har i dag inspisert barrieren og polyesterduken som skal sikre en stabil mur under vann. Bellona avdekket brudd på kravene i tiltaksplanen og om arbeidene fortsetter vil muren sannsynligvis synke ned i mudderet. Bellona vurderer å politianmelde de ansvarlige.

Brudd på kravene i tiltaksplanen:

En av forutsetningene for å bygge steinmuren over Kilen var at de geotekniske forholdene i leirgrunnen skulle være gjenstand for grundige undersøkelser.

I tiltaksplanen står det følgende om de geotekniske undersøkelsene:

For å undersøke de geotekniske forholdene er det utført grunnundersøkelser i området i november i år (2001). Undersøkelsene har omfattet prøvetaking med gravitasjonsprøvetaker i 7 punkter langs den planlagte barrieren (planlagt utført for hver ca. 25. meter langs barrieren). På grunn av fare for å treffe en udetonert bombe fra 2. verdenskrig, mangler man foreløpig prøvetaking langs ca. 125 m av planlagt barriere. Prøvene er tatt med 4 meter lange kjernerør, Ø 110 mm, for å få tilstrekkelig dype prøver. Prøvene er forseglet i 1 m lengder for beskrivelse og analyse i laboratoriet.

Disse undersøkelsene ble gjort for den opprinnelige barrieren, slik den er beskrevet i tiltaksrapporten. I august fikk imidlertid Sandefjord kommune tillatelse av fylkesmannen til å etablere en ny barriere. Denne ligger i en helt annen trasè og har en annen form. Det er ikke foretatt samme type undersøkelser for denne. De geotekniske forholdene for den nye barrieren er basert på den opprinnelige barrieren og prøvene fra denne. Konklusjonene kan ikke uten videre overføres og Bellona finner de geotekniske vurderingene for barrieren mangelfulle.

Utlegging av pukk på geotekstilduken
I tiltaksplanen er det beskrevet hvordan den avgrensende barrieren mot vest i Kamfjordkilen skal bygges:

Det legges først ut en vevd polyesterduk på sjøbunnen. Duken virker som en armering på bunnen av barrieren og skal legges stramt. I tillegg til å virke som armering vil duken også hindre at forurensede sediment spres ved utlegging av fyllmasse. Duken dekkes med et gruslag på ca. 0,5 m og endende på duken brettes inn som vist i figur 4. Barrieren legges deretter ut lagvis opp til planlagt toppnivå med kote minus 4 m. Barrieren legges ut med skråningshelning 1 : 3 og for en 3 meter høy barriere blir total bredde ca. 20 meter. Den endelige utformingen av barrieren vil avhenge av endelige stabilitetsberegninger.

Bellona har ved hjelp av dykker observert at grusmassene har blitt lagt over hele polyesterduken. Senest i dag, tirsdag 17. september, fikk vi bekreftet våre mistanker. Dette vil gjøre det vanskelig å brette duken inn over massene slik det er beskrevet i tiltaksplanens figur 4. Man vil da ikke få den ønskede formen på fundamentet i barrieren.

De nederste massene skulle fungere som en madrass som resten av steinmassene skulle hvile på. Når man ikke får brettet inn duken får vi en helt annen situasjon rent stabilitetsmessig.

To scenarier er mulige, avhengig av hvordan de grovere massene dumpes. Slippes massene på midten kan duken synke ned og få en kileform. Ett sannsynlig resultat av dette vil være at både duken og massene vil synke ned i den bløte mudderbunnen. Vi må 70 til 80 meter ned i mudderet før vi treffer fast fjell. Massene kan også skli ut over kanten på duken og ned i mudderbunnen.

Etableringen av denne madrassen er en viktig forutsetning for stabiliteten i muren. Blir ikke dette gjort mener Bellona det er svært sannsynlig at stabilitetsproblemer, utglidning og nedsynking i mudderet vil bli resultatet. Bygges steinmuren uten dette madrassfundamentet er det et klart brudd på kravene i tiltaksrapporten.

Propellslag fra ferjetrafikken
Daglig er det 5 ferjeavganger fra Color Line i Sandefjord. Disse ferjenes manøvrering påvirker strømforhold og muddermassene på fjordbunnen.

De kraftige propellslagene fra ferjetrafikken i havnebassenget er ikke undersøkt med tanke på hvordan de påvirker dekklaget over de forurensede massene eller hvordan de på sikt vil påvirke stabiliteten i steinbarrieren.

På samme måte som elver sakte men sikkert graver bort finmasser, vil de sterke strømvirvlene fra ferjene kunne grave bort masser foran og ned under barrieren. Strømvirvlene som treffer barrieren virvler opp masser og sprer dem ut til siden. Det vil da være stor fare for utglidning av muren og påfølgende lekkasjer av miljøgifter fra deponiet.

Det er fullstendig uforsvarlig fra kommunens side ikke å ha undersøkt dette forholdet i forkant av anleggsarbeidene i Kilen.

Bellona vurderer politianmeldelse
Etter dagens avslørende observasjoner knyttet til steinmuren og polyesterduken som ligger under, vurderer Bellona å anmelde de ansvarlige. De nye opplysningene tyder på klare brudd på kravene i tiltaksrapporten. Disse kontraktsbruddene er alvorlige og fører til ustabilitet i muren med fare for utglidning og nedsynking med påfølgende lekkasje av miljøgifter fra det planlagte deponiet.