Nyheter

Feier miljøgifter under teppet

Publiseringsdato: 3. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona kommentar:

I løpet av de nærmeste dagene vil Sandefjord kommune begynne mudringsarbeider i Kamfjordkilen. Området er sterkt forurenset fra tidligere tiders industri- og skipsvirksomhet. Kommunen mener en deponering av forurensningen i Kilens dypeste område er en god løsning.


Miljøstiftelsen Bellona har kjempet mot dette prosjektet siden tiltaksplanen for opprydding i Kamfjordkilen ble presentert. Vi har foreslått en alternativ løsning som innebærer at forurensningen fjernes og sendes til endelig deponering ved NOAHs anlegg for spesialavfall på Langøya ved Holemstrand. Denne løsningen representerer en endelig opprydding som sikrer en forsvarlig håndtering av forurensningen.


Kommunes «oppryddingsprosjekt» er kortsiktig og uforsvarlig. Det er hårreisende at Statens forurensningstilsyn punger ut med 18 millioner kroner for en halveis-opprydding. Denne type prosjekt bidrar kun til å skyve problemene fremover i tid. Prosjektet er ikke en opprydding, men en kostbar utsettelse. Før eller siden må kommunen gjennomføre en skikkelig opprydding for å fjerne trusselen fra miljøgifter i Sandefjords nærområder. Det planlagte prosjekter har en prislapp på 26,7 millioner. Miljøgiftene i Kamfjordkilen fjernes ikke, kommunen vil ha løpende kostnader til overvåknig av deponiet og når deponiets levetid er utgått må det ryddes opp på nytt.


Kommunen skal mudre et område på ca. 80.000 m2 og deponere de forurensede massene i Kamfjordkilens dypeste område. Massene skal dekkes med geotekstilduk og rene masser. Deponiet vil ligge på fire meters dyp. Vi vil få spredning av miljøgifter både under mudrings- og deponeringsarbeidet. Miljøgifter vil over tid lekke ut fra deponiet sammen med utpresset porevann. Geotekstilduken vil ikke vare evig og ekstremt vær som flom og stormer vil kunne påvirke dekkmassene over deponiet. I tillegg vil etableringen av deponiet legge restriksjoner på bruken av området.


Bellona ønsker en opprydding i Kamfjordkilen, men vurderer kommunens løsning som en halv løsning uten langsiktig perspektiv. Vi har foreslått en alternativ løsning med bedre miljøeffekt, innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Sandefjord kommune mener denne løsningen er for dyr. Gruntvannsdeponiet vil være kommunens ansvar, alle løpende kostnader og eventuelle ytterligere tiltak må de selv dekke over sine budsjetter. En deponering på Langøya er en engangskostnad hvor NOAH overtar ansvaret for miljøgiftene.


Oppryddingstiltak i forurensede sedimenter er kostbart. Kortsiktige tiltak er en trussel mot gjennomføringen av oppryddingstiltak i gamle miljøsynder. Etablering av et gruntvannsdeponi for forurensede sedimenter i Kamfjordkilen betegnes best som å feie miljøgifter under teppet!