Nyheter

NOAH vurdere kommunens anslag for urealistisk høyt

Publiseringsdato: 27. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

I brev datert 26. september lufter NOAH sin frustrasjon over Sandefjord kommune sin fremstilling av Langøya som alternativ deponiløsning.

På torsdag 26. september oversendte NOAH Langøya en faks til rådmannen i Sandefjord. I faksen svarer NOAH på kommunens uttalelser om deponering av forurensede sedimenter på Langøyas spesialavfallsdeponi. Når rådmannen refererte til faksen under gårsdagens bystyremøte utelot han flere viktige punkter som bl.a. at NOAH vurderer kommunens økonomiske anslag som «urealistisk høyt».


Brevet fra NOAH til fylkesmannen er gjengitt nedenfor:Vedr.: NOAHs løsning i forbindelse med opprydding i Kamfjordkilen.

NOAH AS har i det siste fulgt debatten om saneringen av Kamfjordkilen i Sandefjord med stor interesse. Vi har som kjent også gitt en prisantydning på mottak av massene herfra.

Vi registrerer nå at Sandefjord kommune offentliggjør et anslag på hva en NOAH-løsning vil koste. Vi vurderer anslaget urealistisk høyt, men kan på saklig måte hverken bekrefte eller bestride det, idet vi ikke har tilgang til det totale beregningsgrunnlaget. Vi ber derfor om at kommunen gir oss mulighet til å gi et bindende tilbud hvor alle kostnadsparametere er sammenlignbare med den løsning som nå er valgt i Kamfjordkilen. I dette ligger også at vi på egen regning får anledning til å gjøre kjemiske og fysiske analyser av sedimentene fra Kamfjordkilen i vårt laboratorium.

Vi ber om ovenstående primært ikke for å ?vinne tilbake? et prosjekt vi i utgangspunktet nå har mistet. Anmodningen kommer heller med basis i følgende erkjennelser:

  • NOAH kan ikke alltid påregne å konkurrere med lokale løsninger som er i en uttestingsfase. For problemeier vil imidlertid forskjellen i pris også reflektere det man må betale for økt miljømessig sikkerhet, redusert framtidig risiko og ansvar, samt det man må betale for valg av en løsning som ikke skaper negativt fokus, engasjement og tillitskrise i lokalsamfunnet. For alle involverte parter er det derfor viktig at de offentlige anslagene er riktige. Uten å ta stilling til den løsning som er valgt i Kamfjordkilen, vil vi påpeke at NOAHs løsning på Langøya representerer en 100 prosent sikker løsning for oppdragsgiver.
  • I debatten i kommunale organer, i allmennheten og i media blir NOAHs løsninger nå fremstilt som urealistiske høykostløsninger. Det er uheldig dersom miljømessig meget gode løsninger blir fremstilt på denne måten.Ved å gi alle parter et relevant sammenligningsgrunnlag, ønsker NOAH å gi et konstruktivt bidrag i den striden som har oppstått i Sandefjord. Vi håper derfor Sandefjord kommune gir oss denne anledning.

Med vennlig hilsen

NOAH AS


Tom Mathisen

Markedsdirektør