Nyheter

Sterk oppvirvling av bunnsedimenter

Store mengder forurenset bunnmasse virvles opp i forbindelse med oppryddingsaksjonen av forurensede sedimenter i Kilen i Sandefjord.
Thomas Heiersted/Bellona

Publiseringsdato: 16. september, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Kraftig oppvirvling av bunnsedimenter fra både ferjetrafikk og anleggsarbeider i Sandefjord havnebasseng. Det er stekt beskymringsverdig at Sandefjord kommune ikke har sørget for å undersøke effektene av de sterke strømvirvlene som oppstår fra ferjepropellene.

Bellonas siktedyp-undersøkelser:

Bellona har ved flere anledninger vært ute i Sandefjords havneområde og foretatt tester av siktedypet. Siktedypet gir oss et mål på hvor god sikten i vannmassene er. Redusert sikt skyldes i dette tilfellet oppvirvling av partikler fra fjordbunnen som følge av ferjetrafikk og anleggsarbeidene i Kamfjordkilen.

Reduksjon på 90% siktedyp
Etter Color Lines første avgang målte vi en reduksjon fra 5,0 meter siktedyp til kun 40 cm. En reduksjon på hele 90%. De sterke strømmene som oppstod spredte oppvirvlede partiklene mot det avgrensede området for arbeidene i Kamfjordkilen. Strømmene løftet siltskjørtet opp så det lå vannrett på overflaten. Strømvirvlene fortsatte inn i anleggsområdet. Disse virvlene er svært kraftige og det er sannsynlig at de vil kunne påvirke laget med rene masser over deponiet. Skjer dette er det stor fare for en lekkasje av miljøgifter fra det planlagte deponiet.

Kraftige strømvirvler
De kraftige strømvirvlene var godt synlige ved overflaten selv en halv time etter ferjeavgang. For å undersøke hvordan strømmene oppfører seg dypere ned og hvor lenge de varer må det mer omfattende undersøkelser til. Det er denne type undersøkelser Sandefjord kommune har utelatt å gjennomføre. At ferjenes effekt på det planlagte deponiet ikke er undersøkt er etter Bellonas mening sterkt kritikkverdig.

Kuttet ut delprosjekt
For å spare penger droppet Sandefjord kommune delprosjektet om strømdannelse fra ferjenes propellslag i havnebassenget. Kommunen sparte 450.000 kroner men aner nå ingenting om de kraftige strømvirvlene vil påvirke det planlagte gruntvannsdeponiet.

Dumping av pukk fra lekter
Vi har også foretatt siktedyp undersøkelser før og etter dumpingen av pukk til steinmuren som skal avgrense deponiet mot vest. Her observerte vi på det meste at sikten ble redusert fra 5,0 meter til 1,0 meter. Dette betyr en reduksjon av siktedyp på 80 prosent. Dette tyder på at nedslippingen av pukk til å bygge undervannsmuren fører til sterkt oppvirvlig av de forurensede bunnsedimentene i Kamfjordkilen. Noe av reduksjonen kan også skyldes steinstøv fra sprengsteinen, men det er helt klart at også bunnsedimentene virvles opp som følge av denne type aktivitet.

Sikteskiven
Sikteskiven som ble brukt er provisorisk laget og kan ikke sammenlignes med en ordinær sikteskive. Målingene før aktivitet i havnevbassenget fungerer som referanse for målingene etter forskjellig type aktivitet. Resultatene gir oss en differanse som representerer et mål av endringen av partikkelinnholdet i vannmassene.

Stekt kritikkverdig av kommunen
Resultatene tyder på av de kraftige strømvirvlene fra Color Line sine avganger utgjør en trussel mot det planlagte deponiet. Virvlene kan påvirke dekkelaget og føre til utlekking av miljøgifter. Videre viser målingene at anleggsarbeidene fra NCC sin side også fører til sterk oppvirvling av partikler.

Det er sterkt kritikkverdig fra kommunens side å kutte ut delprosjektet. Strømvirvlene er et av de sterkeste argumentene mot varigheten av gruntvannsdeponiet.