Nyheter

10 millioner mer til forurensede sedimenter – en dråpe i havet?

Publiseringsdato: 4. oktober, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Regjeringen bevilger 45 millioner kroner til opprydding i forurensede sedimenter. Nå mangler vi kun 24.955 millioner for å rydde opp etter 100 år med forurensning av norske fjordområder.

Statsbudsjettet:

I statsbudsjettet som ble lagt frem torsdag øker regjeringen bevilgningen til opprydding i forurensede sedimenter med 10 mill. kroner, og foreslår samtidig en bestillingsfullmakt på 20 millioner. Samlet innsats på området forurensede sedimenter er nå i overkant av 45 millioner. Da mangler vi kun 24.955 millioner for å rydde opp etter 100 år med forurensning av norske fjordområder.


Bellona er glad for at bevilgningene til dette området økes, men totalt blir summen for puslete til å få fortgang i arbeidet med forurensede sedimenter. Direktør i Statens forurensningstilsyn (SFT), Håvard Holm, har tidligere uttalt at det vil koste 25 milliarder kroner for å rydde opp i de mest forurensede fjordområdene i Norge.


Viktig med varige løsninger

Effekten av oppryddingsprosjektene er ikke bare avhengige av tilførte økonomiske midler. Minst like viktig er hvilke typer oppryddingsprosjekt som velges. Med så store kostnader det her er snakk om blir det fort meget kostbart å velge dårlige løsninger. Prosjekter som kun går ut på å flytte forurensningen ut av et problemområde uten varig sikring/uskadeliggjøring av miljøgiftene er dårlige løsninger.


Dårlig prioritering

Staten har i år bidratt med 18 millioner kroner til et skandaleprosjekt i Sandefjord. Prosjektet har ikke status som statlig pilotprosjekt og erfaringsverdien er svært begrenset. Oppryddingen i Horten med status som statlig pilotprosjekt ville gitt ny erfaring knyttet til miljøgiften TBT. De ble kun tilbudt 1,2 millioner kroner i støtte. På grunn av SFTs vaklende økonomiske prioriteringer er Horten prosjektet foreløpig lagt på is.


De statlige midlene må gå til prosjekter som løser problemene i steden for å kun forskyve dem i tid.


Store mengder miljøgifter

Store mengder miljøgifter ligger lagret i fjordsedimentene både som resultat av gamle industrisynder og fortsatt tilførsel av miljøskadelige stoffer. 29 fjord- og havneområder er nå så sterkt forurenset at Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) har sett det nødvendig å innføre kostholdsråd og kostholdsrestriksjoner på sjømat fra disse områdene. Miljøgiftene frigjøres kontinuerlig fra sedimentene som følge av diffusjon og mekanisk påvirkning. Bunnlevende organismer får i seg forurensingen gjennom føden og når disse selv blir spist spres disse miljøgiftene til andre organismer og videre oppover i næringskjeden.