Nyheter

-Kritisk til oppryddingsforskrift

Bellonas jurist Bernhard Vigen er kritisk til ny oppryddingsforskrift.
Foto: Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 2. oktober, 2002

Skrevet av: Anders Hauge

Statens forurensningstilsyn (SFT) har utarbeidet forslag til ny forskrift om opprydding i forurenset grunn. Dette forslaget innebærer at det må foreligge en godkjent tiltaksplan før det kan igangsettes terrenginngrep i områder der det er forurenset grunn. Bellona er kritisk til deler av innholdet.

Positivt initiativ
SFTs utkast innebærer en klargjøring og styrking av regelverket omkring grunnforurensning. Med forskriften søkes det innført et automatisk krav om at tiltakshaver skal sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området. Bellonas jurist Bernhard Vigen hilser forslaget til ny oppryddingsforskrift velkommen.

-Dette viser at SFT tar problemene med grunnforurensning alvorlig, sier han i en kommentar til Bellona Web.

Innvendinger
Bellona har imidlertid en del innvendinger og forslag til forbedringer av forskriftsutkastet.

Etter utkastet gjelder ikke forskriften dersom terrenginngrepet består i mudring foretatt fra skip. Bellona ser ingen grunn til å avgrense virkeområdet på denne måten.

-Det er som kjent mange områder i sjø og vassdrag som er sterkt forurenset. Opprydding av slike områder er like viktig som opprydding på land. Det er etter Bellonas oppfatning ingen grunn til at det skal være andre regler for slike inngrep enn hva som er ment å gjelde i forhold til terrenginngrep på land, uttaler Vigen.

Uklare regler om myndighetsplassering
I henhold til forslaget er forurensningsmyndigheten definert som fylkesmann eller kommune. Kommunen er dermed gitt valgfrihet med hensyn til dens status i saksbehandlingen. En slik valgfrihet skaper usikkerhet og uklarhet for brukerne av forskriften.

Generelt er Bellona skeptisk til at myndigheten legges til organer uten spesiell forurensningsfaglig kompetanse. Etter Bellonas syn vil mange av landets kommuner mangle fagkunnskap til å foreta forsvarlige miljømessige vurderinger av de tiltaksplaner som kommer inn.

Krav om undersøkelser
Forslaget til oppryddingsforskrift medfører at det blir innført et krav om grunnundersøkelser dersom "det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området". Bellona er av den oppfatning at det her bør utdypes og konkretiseres hva som kan utløse undersøkelsesplikt. Jurist Bernhard Vigen foreslår at forskriften spesifiserer hva slags forhold som gir "grunn til å tro" at det er forurensning i grunnen.

-En slik spesifikasjon vil virke rettledende og klargjørende for publikum slik at oppryddingsforskriften fungerer etter formålet, fremhever Vigen.

Straff og begjæring av påtale
Overtredelse av oppryddingsforskriften er belagt med straff. SFT legger imidlertid myndigheten til å begjære påtale til forurensningsmyndigheten. Bellona mener at regelen om begjæring av påtale bør fjernes fra forskriften. Ofte vil private, organisasjoner o.a. avdekke overtredelse av forurensningsrettslige regler. Gjennom en anmeldelse vil påtalemyndigheten kunne gjøres oppmerksom på forholdet. -Etter vårt syn bør det være fritt opp til påtalemyndigheten å vurdere om de konkrete omstendighetene tilsier straffeforfølging i forurensningssaker, uavhengig av en påtalebegjæring fra forurensningsmyndigheten, uttaler jurist Vigen i en kommentar.

Dette er et spørsmål Bellona har vært kritiske til i forbindelse med en tilsvarende regel i forurensningsloven. -Vi vil ikke gi oss før denne regelkonstruksjonen fjernes, sier en kamplysten Bernhard Vigen.

Les Bellonas høringsuttalelse nedenfor.