Nyheter

Opera-sedimenter til NOAH

Publiseringsdato: 8. oktober, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

I forbindelse med byggingen av opera søker Statsbygg om tillatelse til tiltak i forurenset grunn og sedimenter i Bjørvika. Bellona anbefaler i sin høringsuttalelse at all forurenset masse deponeres på NOAH Langøya utenfor Holmestrand.

Sterkt forurenset
Bjørvikaområdet i Oslo er, som følge av industri og skipsvirksomhet, meget sterkt forurenset av en rekke miljøgifter. Arbeidene med å bygge det nye operahuset i Bjørvika er nå på trappene. I forbindelse med byggaktivitetene må utbygger håndtere forurensede masser både på land og i sjøen. Utgravingen på land vil omfatte 24.000 – 29.000 m3 forurenset grunn. I tillegg skal ca. 13.500 forurensede sedimenter mudres opp. Det er viktig at tiltakene på land og i sjøen ikke bidrar til å virvle opp og spre miljøgifter i miljøet. Miljøgiftene som graves eller mudres opp må håndteres på en forsvarlig måte som hindrer dem tilgang til marine og terrestiske økosystem.

NOAHs spesialavfallsdeponi
Bellona anbefaler at utgravd og mudret forurenset masse deponeres på NOAHs spesialavfallsdeponi på Langøya utenfor Holmestrand. Forurensede sedimenter og de forurensede fraksjonene «byfyll» og «mørk flis» utgjør totalt ca. 40.000 kubikk. Eventuell bruk av de groveste massene til utfylling vil kreve vaskebehandling/rensing for å fjerne miljøgiftene. Siltgardiner og geotekstilduk må benyttes for å minimere oppvirvling og spredning av miljøgiftene under arbeidene.

Følg linken nedenfor for å lese Bellonas høringsuttalelse: