Nyheter

Ros til Bellona

Bellona

Publiseringsdato: 24. oktober, 2002

Skrevet av: Anders Hauge

Promitek AS arrangerte seminar om grunnforurensning i lokalene til Statens forurensningstilsyn (SFT) i går. Bellonajurist og kjemiker Christine Molland Karlsen foredro om miljøproblemer knyttet til nedgravde oljetanker. Videre markerte Bellona seg sterkt og høstet ros for stiftelsens høringsuttalelse i forbindelse med forskrift om opprydding i forurenset grunn.

Tiden før lunsj var viet foredrag omkring forvaltningen av forskrift om nedgravde oljetanker. Siste del av seminaret var satt av til gjennomgang og diskusjon av SFTs forslag til ny forskrift om opprydding i forurenset grunn.

Nedgravde oljetanker
Bellonajurist og kjemiker Christine Molland Karlsen holdt et engasjerende og tankevekkende foredrag om miljøproblemer knyttet til temaet.

-Et enormt antall oljetanker ligger nedgravd rundt i det ganske land; det er registrert over 300.000 slike tanker, men det reelle tallet er trolig langt høyere. Mange av disse er i svært dårlig forfatning og utgjør tikkende miljøbomber, forteller Karlsen.

Det er viktig å understreke at også små tanker kan gjør stor skade dersom de lekker ut olje. Juristen og kjemikeren utdyper:

-Én liter olje kan ødelegge tusen kubikkmeter drikkevann; da er det opplagt at selv en liten privat fyringsoljetank på åtte hundre liter kan skape store miljøproblemer dersom den springer lekk.

Forskrift om opprydding i forurenset grunn
Tidligere i høst leverte Bellona en grundig og dyptpløyende høringsuttalelse i forbindelse med forskriften. Under gårsdagens seminar høstet Bellona ros fra såvel SFT som deltakere på seminaret, for stiftelsens konstruktive innspill.

-Det virket som om Bellonas høringsuttalelse ble positivt mottatt. Nå gjenstår det å se om vi virkelig blir hørt når forskriften skal få sin endelige utforming, sier Bernhard Vigen, jurist hos Bellona.

Problemer
Bellona har vært skeptisk til en rekke sider ved forslagets utforming, som for eksempel myndighetsfordelingen etter forskriften. Den valgte myndighetsplasseringen krever en omfattende kompetanseoppbygging i kommunene, siden de færreste av disse pr. i dag har fagkunnskap til å foreta forsvarlige vurderinger. Bellonas skepsis ble forsterket etter å ha hørt de deltakende kommunenes uttalelser om egne kvalifikasjoner og ressurser.

Hurtigtogsfart i saksbehandlingen
Bernhard Vigen er imidlertid bekymret for tempoet i saksbehandlingen. Forskriften er nemlig ment å tre i kraft allerede 1. januar 2003.

-Vi står faktisk overfor den paradoksale situasjonen at forvaltningen arbeider for hurtig Normalt klager Bellona på at ting ikke skjer raskt nok, men i denne saken er vi tvert om bekymret for at forskriften innføres for tidlig, legger han til.

Bellona mener det er mye som gjenstår i arbeidet med innføringen av forskriften, og at ikrafttredelse 1. januar fremstår som urealistisk. Bellona er blant annet meget tvilende til at kommunene vil være i stand til å ivareta det forvaltningsansvaret de blir tillagt gjennom forskriften.

Positivt med ny forskrift
Bellonajuristen vil likevel understreke at en ny oppryddingsforskrift tas i mot med åpne armer fra miljøbevegelsen.

-Forslaget, sammenstilt med Bellonas høringsuttalelse, vil skape et langt klarer og mer presist verktøy for forvaltningen i arbeidet med opprydding i grunnforurensning. Nå venter vi spent på å se hvordan den endelige utformingen blir, avslutter Vigen.