Nyheter

-SFT gravde ned PCB-tønner!

Bellona

Publiseringsdato: 7. februar, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

I perioden 1977-78 gravde Statens forurensningstilsyn, som eier av Hovedstasjonen for oljevern i Horten, ned 30 fat med PCB-holdig olje ved Sælevika.

Sælavik i Horten

I forbindelse med at det skulle bygges sykehjem på Banløkka ved Indre havn, fikk fylkesmannens miljøvernavdeling i august 2002 tips om nedgraving av PCB-holdig olje ved Sælevika. Fatene med de organiske miljøgiftene ble gravd ned i to omganger fra høsten 1977 til sommeren 1978. Informanten var i denne perioden midlertidig engasjert ved daværende Hovedstasjon for oljevern i Horten som var eiet av Statens forurensningstilsyn (SFT).


Befaring i august

Den 2. august i fjor var miljøvernleder Tore Rolf Lund med flere på befaring i området. I et notat som ble skrevet etter befaringen heter det at tømmingen, som informanten deltok i, skjedde ved to tilfeller fra slutten av 1977 til sommeren 1978. Nedgravingen skal ha skjedd som følge av dårlig kapasitet ved oljevernanlegget. Første gang var det snakk om 8 eller 10 fat, og senere ytterligere 15 til 20 fat. Folkene fra Oljevernavdelingen skal ha vært klar over at tømmingen ikke var tillatt, og den foregikk derfor på kveldstid.


I et brev fra Horten kommune til fylkesmannen heter det – Det er overhengende sannsynlig at den ureglementerte tømmingen av PCB-holdig olje har skjedd på søppelfyllinga ved Selvika.


Kommunen har fått varsel fra Fylkesmannen om å undersøke fyllingen, men Lund vet ikke når kommunen har råd til å gjennomføre dette. På torsdag sa Tore Rolf Lund til NRK at han tar saken svært alvorlig, men at det ikke er sikkert at det er PCB-holdig olje på den gamle fyllplassen i kommunen. Saken skal undersøkes så fort kommunen finner penger til det og hvis det er PCB-fat der, skal de graves opp sier Lund.


Forurenser skal betale!

I lys av informasjonen som er kommet frem i denne saken er det SFT som er ansvarlig for nedgravingen av PCB-fatene på slutten av 70-tallet. Etter prinsippet om at forurenser skal betale er det derfor SFT som må iverksette undersøkelsene og sørge for at denne miljøbomben fjernes snarest!


Bellona vil følge saken tett og sørge for at det blir rydda opp i dritten.


SFT var ikke i stand til å svare på spørsmål angående saken.