Nyheter

Ingen mudring ved Herøya før helhetlig tiltaksplan!

Publiseringsdato: 23. april, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

Hydro ønsker å mudre forurensede sedimenter ved kaianlegget på Herøya allerede til høsten. Bellona krever at en slik operasjon må ses i sammenheng med den fylkesvise tiltaksplanen for opprydding i forurensede fjordområder.

Forurensede sedimenter:

Ønsket om økt seilingsdyp ved kaianlegget ligger til grunn for planene om mudring langs Herøya i Frierfjorden. Siden mudderet på bunnen er sterkt forurenset kreves det forsvarlig deponering/behandling av forurensningen. Miljøgiftene må ikke remobiliseres slik at de kan gå inn i næringskjeden med påfølgende skader på levende organismer. Hydro ønsker å mudre kaiområdet allerede høsten 2003. Massene er foreslått stabilisert og deponert i Gunneklevfjorden. Bellona krever en helhetlig plan for forurensningen i Frierfjorden før mudringsoperasjoner iverksettes.

Vi trenger en helhetlig opprydding/immobilisering av forurensningen i dette fjordsystemet. Den planlagte mudringen til Hydro må bli en del av dette arbeidet slik at vi kan finne den beste løsningen som tar hånd om problemet med miljøgifter i Grenlandsfjordene i sin helhet.

Tidligere i år påla Statens forurensningstilsyn fylkesmennene å lage fylkesvise tiltaksplaner for oppdrydding i forurensede sedimenter. I Stortingsmelding nr 12 (2001-2002) «Rent og rikt hav» er de fylkesvise tiltaksplanene presentert som det helhetlige grepet som skal sikre lokal forankring. SFT har i samråd med fylkesmennene valgt ut 29 fjordområder som det skal lages tiltaksplaner for innen 2005. Innen 2009 skal det foreligge tiltaksplaner for samtlige forurensede fjordområder.

Det er godt mulig at Gunneklevfjorden vil ha en sentral plass i opprenskningen av en svært forurenset Frierfjord. Men for å oppnå et godt resultat må oppryddingen i hele det forurensede Frierfjordområdet sees i sammenheng. Ender man opp med flere mindre oppryddingsprosjekter uten en helhetlig plan blir kostnadene fort store og miljøeffekten totalt sett redusert.

Grenlandsfjordene er et av de mest forurensede fjordområdene i Norge. Langs tids industrivirksomhet har ført frem til dagens situasjon med store mengder miljøgifter som påvirker levende organismer og trivsel i området. Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har som følge av store mengder klorerte organiske forbindelser, særlig dioksiner, innført kostholdsråd for en rekke arter fisk og skalldyr i Grenlandsfjordene