Nyheter

Sterkt forurensede havner i Nordland

Publiseringsdato: 10. september, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

Nye undersøkelser viser at ni havner i Nordland er kraftig forurenset av miljøgifter. Statens næringsmiddeltilsyn har som følge av dette innført nye kostholdsråd i Sandnessjøen, Narvik og Brønnøysund.

 

 

 

Det Norske Veritas har nylig gjennomført en undersøkelse av miljøgifter i ni havneområder i Nordland. Undersøkelsen har avdekket omfattende forurensning av bunnsmøringsstoffet tri-butyltinn (TBT) i alle havner. I Svolvær var TBT nivået på vel 50.000 ganger bakgrunnsnivå. Meget høyt innhold av oljerelaterte stoffer ble funnet i sediment fra fiskerihavnene Henningsvær, Kabelvåg, Svolvær og Bodø.

Nye kostholdsråd
Som følge av de høye nivåene av organiske miljøgifter i fisk og skalldyr har Statens næringsmiddeltilsyn innført kostholdsråd for fiskelever i Narvik (PCB) og for skjell i Sandnessjøen og Brønnøysund (PAH).

 

 • Sandnessjøen
  Tilstanden er blitt bedre de siste årene i Sandnessjøen havn og Sandnesvågen, men området utenfor Høvdingen er fremdeles sterkt forurenset med blant annet PAH, PCB og TBT.Statens næringsmiddeltilsyn fraråder �Konsum av blåskjell fanget i området avgrenset av oljebasen på Holmen og Tangen fergeleie, frarådes. Likeledes frarådes konsum av blåskjell utenfor havneområdene fra Tangen fergeleie til og med Sandnesvågen.�

   

 • Narvik
  Tilstanden for sjøbunnen er generelt bedre her enn for de andre nordlandshavnene når det gjelder metaller, PAH og PCB. Men sjøbunnen i Narvik havn er sterkt forurenset med TBT, og det er funnet store mengder PCB i torskelever.Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) fraråder �Konsum av fiskelever fra fisk fanget i Beisfjorden og Narvik havn innenfor en grense trukket mellom småbåthavna på Ankenes og Framnesodden frarådes.�

   

 • Brønnøysund
  Sjøbunnen i området rundt Essos bunkersanlegg og Nordhavna er sterkt til meget sterkt forurenset av PAH og TBT. Dette gjelder også blåskjell fra dette området. Forurensningsnivåene er økende, spesielt for TBT.Statens næringsmiddeltilsyn fraråder �Konsum av blåskjell innenfor følgende område frarådes: Fra Vikran i en rett linje vestover til rett nord av Lyngøytaren. Fra Lyngøytaren i sydvestlig retning til ca 150 meter vest av nordre Salhusrognan (ca 400 meter øst av Prestøyran stake). Fra Salhusrognan i mer sydlig retning til vestsiden av Hestøya og videre sydover til nordspissen av Stokkholmen. Fra Stokkholmen i rett linje til sydspissen av Klubbøya.�

Flere forurensede havner
I tillegg til områdene hvor det nå er blitt innført kostholdsråd viser undersøkelsene at det er høye nivåer av miljøgifter også i andre havneområder i Nordland.

 

 • Svolvær
  Fiskerihavna skiller seg ut med høye konsentrasjoner av organiske miljøgifter i sjøbunnen, særlig PAH og TBT.
 • Henningsvær
  Skiller seg negativt ut. Sjøbunnen utenfor Henningsvær er betydelig forurenset med både organisk materiale, metaller og organiske- og tinnorganiske miljøgifter.
 • Kabelvåg
  Høye nivåer av organiske miljøgifter.
 • Sortland/Blokken
  Det er påvist høyt nivå av TBT i nordre del av Sortland havn. Ved Blokken er det registrert høye konsentrasjoner av PAH og TBT samt PCB, kobber, bly og kvikksølv.
 • Stokmarknes
  Sterkt forurenset av PAH og benzo(a)pyren ved hurtigrutekaia og Statoil bunkerskai. Sjøbunnen i de øvrige delene av havna i Stokmarknes er generelt bedre enn i de andre undersøkte nordlandshavnene.
 • Bodø
  Forurensningsgraden synes å være stabil for metaller og PAH, men tiltagende for TBT.

Områdene ikke med i tiltaksplan for opprydding
Bondevik II-regjeringen foreslo i stortingsmelding nr. 12 �Rent og rikt hav� (2001/2002) å etablere fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurensede fjord- og havneområder. For Nordland sin del er imidlertid arbeidet med tiltaksplaner begrenses til områder i Rana- og Vefsnfjorden, som fra før har hatt kostholdsråd for fisk og skalldyr. Vestfjordområdet og Narvik, Sandnessjøen og Brønnøysund er i dag ikke med i tiltaksplanen.

I lys av de nye undersøkelsene mener Bellona at også disse områdene må tas inn i tiltaksplanen for å hindre fremtidig spredning og opphopning av miljøgifter i næringskjeden.