Nyheter

Puslete bevilgninger til forurensede sedimenter

Publiseringsdato: 8. oktober, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

Regjeringen øker bevilgningene til arbeidet med forurensede sedimenter fra 50,9 til 60,9 mill. kroner. Økningen på 10 millioner viser at utviklingen går i riktig retning. Med tanke på den store utfordringen vi står overfor blir likevel bevilgningene svært puslete.

Statsbudsjettet 2004:

Regjeringens budsjett innebærer en økt bevilgningning til opprydningstiltak med 10,0 mill. kroner, fra 50,9 til 60,9 mill. kroner, samt videreføring av tilsagnsfullmakten og økt bevilgning med 1,0 mill. kroner til kartlegging av nye miljøgifter (screening).

Oppgaven krever kraftigere lut
Bellona er glad for at bevilgningene til arbeidet med forurensede sedimenter økes, men det må kraftigere lut til for å løse problemet. Direktør i Statens forurensningstilsyn (SFT), Håvard Holm, har tidligere uttalt at det vil koste 25 milliarder kroner for å rydde opp i de mest forurensede fjordområdene i Norge. Det vil med dagens tempo ta veldig lang tid å rydde opp i disse gamle miljøsyndene. Imidlertid er det positivt å registrere at aktivitetene i stortingsmeldingen ”Rent og rikt hav” følges opp.

Bevilgningene til sedimentoppryddingen må økes i betraktelig de nærmeste årene. Når de fylkesvise tiltaksplanene ferdigstilles i 2005 vil det være av avgjørende betydning at midler til selve oppryddingsarbeidet blir tilgjengelig.

Følger strategien i ”Rent og rikt hav”
Strategien for oppryddingsarbeidet ble lagt i St.meld. nr.12 (2001-2002) ””Rent og rikt hav” . Flere av aktivitetene i dokumentet er igangsatt og disse vil bli videreført også i 2004. Arbeidet med fylkesvise tiltaksplaner er igang og vil for de 29 mest forurensede områdene ferdigstilles i 2005. I høst ble et nasjonalt råd for forurensede sedimenter, hvor også Bellona er representert, opprettet. Rådet skal blant annet gi regjeringen råd om de beste faglige og mest kostnadseffektive metodene for å rydde opp på havbunnen.

Oppfølging av prosjekter
De igangsatte prosjektene i Kristiandsand, Trondheim og Tromsø vil bli fulgt opp i året som kommer. Statens forurensningstilsyn har gitt tilsagn på 11 og 7 millioner i 2004 til henholdsvis prosjektene i Kristiansand og Trondheim. Prosjektet i Kamfjordkilen i Sandefjord blir avsluttet i 2003 og Bellona vil kreve en grundig miljøoppfølgning av skandaleprosjektet. Til sammen ble 18 millioner kroner bevilget til Sandefjord på bekostning av andre oppryddingsprosjekter.

Trenger varige løsninger
Effekten av oppryddingsprosjektene er ikke bare avhengige av tilførte økonomiske midler. Minst like viktig er hvilke typer oppryddingsprosjekt som velges. Med så store kostnader det er snakk om blir det fort meget kostbart å velge de dårlige løsningene. Prosjekter som kun går ut på å flytte forurensningen ut av et problemområde uten varig sikring/uskadeliggjøring av miljøgiftene er dårlige løsninger.

Store mengder miljøgifter
Store mengder miljøgifter ligger lagret i fjordsedimentene både som resultat av gamle industrisynder og fortsatt tilførsel av miljøskadelige stoffer. 31 fjord- og havneområder er nå så sterkt forurenset at Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) har sett det nødvendig å innføre kostholdsråd og kostholdsrestriksjoner på sjømat fra disse områdene. Miljøgiftene frigjøres kontinuerlig fra sedimentene som følge av diffusjon og mekanisk påvirkning. Bunnlevende organismer får i seg forurensingen gjennom føden og når disse selv blir spist spres disse miljøgiftene til andre organismer og videre oppover i næringskjeden.