Nyheter

Miljøgiftkonsentrasjoner kraftig opp i Kamfjordkilen

"Ikke fei dritten under teppet!". Aksjonister fra Bellonas miljøpatrulje blokkerer mudringsarbeidet i Kilenbukta i Sandefjord.
Filip Lund/Bellona

Publiseringsdato: 20. november, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

Miljøgiftkonsentrasjonene i overflatesedimentet (0-2 cm) i Kamfjordkilen har økt markant etter gjennomføringen av det SFT-finansierte skandaleprosjektet i Sandefjord.

Miljøgiftkonsentrasjonene i overflatesedimentet (0-2 cm) i Kamfjordkilen har økt markant etter gjennomføringen av det SFT-finansierte skandaleprosjektet i Sandefjord. Gjennomsnittsverdiene og maksverdiene for samtlige miljøgifter har økt. I følge SFTs tilstandsklasser for forurensede sedimenter har gjennomsnittsmengden for kvikksølv (Hg) og PCB gått fra market forurenset til sterkt forurenset. For tributyltinn er sedimentene etter tiltak fortsatt meget sterkt forurenset. Enkeltprøver av kvikksølv, bly, PCB, PAH og TBT finner vi alle i konsentrasjoner meget sterkt forurenset.

Det er tydelig at «”oppryddingsprosjektet”» ikke fikk den positive effekten Sandefjord kommune, NIVA, NCC, NGI og SFT håpet på. Bellona advarte mot dette allerede før oppstarten av prosjektet og tilbrakte 4 uker med Miljøpatruljen i Sandefjord for å prøve å endre de planlagte tiltakene. Dessverre til ingen nytte. Prosjektet ble gjennomført til den foreløpige kostnaden på 26 millioner kroner, hvorav 18 millioner ble finansiert av SFT.

Det er konsentrasjonen av miljøgifter i overflatesedimentet som har størst negativ påvirkning på vannkvaliteten og marine organismer. Derfor er resultatene som nå har blitt lagt frem svært alvorlige. For å bøte på skaden må nå sjøbunnen dekkes med et lag rene masser for å hindre økt spredning av forurensning og miljøskade i Kamfjordkilen.

Oppsummering av situasjonen før og etter tiltak:

Arsen (As)
Gjennomsnittsverdien har økt fra 12 mikrogram/g (Klasse I) til 15,1 mikrogram/g (klasse I). Maksverdien
har økt fra 22 mikrogram/g (klasse II) til 34,3 mikrogram/g (klasse II). Ingen verdier over SFTs
tilstandsklasse II.

Kadmium (Cd)
Gjennomsnittsverdien har økt fra 1,28 mikrogram/g (klasse III) til 2,05 mikrogram/g (klasse III).
Maksverdien har økt fra 2,9 mikrogram/g (klasse III) til 4,3 mikrogram/g (klasse III). Ingen verdier over
SFTs tilstandsklasse III.

Kobber (Cu)
Gjennomsnittsverdien har økt fra 171 mikrogram/g (klasse III) til 182 mikrogram/g (klasse III).
Maksverdien har økt fra 330 mikrogram/g (klasse III) til 810 mikrogram/g (klasse IV). Ingen verdier over
klasse III før tiltaket. En verdi på klasse IV etter tiltaket (1 av 45 prøver).

Kvikksølv (Hg)
Gjennomsnittsverdien har økt fra 2,73 mikrogram/g (klasse III) til 3,40 mikrogram/g (klasse IV).
Maksverdi har økt fra 8,74 mikrogram/g (klasse V) til 12,10 mikrogram/g (klasse V). 5 prøver på klasse
IV og 2 prøver på klasse V før tiltaket av totalt 25 analyser. 15 prøver på klasse IV og 7
prøver på klasse V etter tiltaket av totalt 45 analyser.

Bly (Pb)
Gjennomsnittsverdien har økt fra 214 mikrogram/g (klasse III) til 285 mikrogram/g (klasse III).
Maksverdi har økt fra 1710 mikrogram/g (klasse V) til 3190 mikrogram/g (klasse V). 1 prøve i klasse V
før tiltaket av totalt 25 analyser. 2 prøver i klasse V etter tiltaket av totalt 45 analyser.

Polyklorerte bifenyler (sum PCB7)
Gjennomsnittsverdien har økt fra 53 mikrogram/kg (klasse III) til 116,06 mikrogram/kg (klasse IV).
Maksverdien har økt fra 126,8 mikrogram/kg (klasse IV) til 741,0 mikrogram/kg (klasse V). 3 prøver i
klasse IV før tiltaket av totalt 22 analyser. 9 prøver i klasse IV og 5 prøver i klasse V etter
tiltaket av totalt 45 analyser.

Polysykliske aromamiske hydrokarboner (sum PAH16)
Gjennomsnittsverdien har økt fra 9028 mikrogram/kg (klasse IV) til 10975 mikrogram/kg (klasse IV).
Maksverdien har økt fra 27218 mikrogram/kg (klasse V) til 67866 mikrogram/kg (klasse V). 12 prøver i
klasse IV og 3 prøver i klasse V før tiltaket av totalt 25 analyser. 17 prøver i klasse IV og
5 prøver i klasse V etter tiltaket av totalt 45 analyser.

Tributyltinn (TBT)
Ingen resultater før tiltaket. Gjennomsnittsverdi etter tiltaket 1000 mikrogram/kg (klasse V).
Maksverdi etter tiltaket 11692 mikrogram/kg (klasse V). 3 prøver i klasse IV og 35 prøver i klasse
V etter tiltaket av totalt 40 analyser.