Nyheter

Bransjens slendrian fremprovoserer forskrift

Publiseringsdato: 28. april, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Miljøvernministeren lei av ”unnasluntrerne ” i bransjen som ikke bidrar økonomisk til ordningen med retur av isolerglassruter. Nå setter han foten ned og innfører lovmessig plikt til innsamling.

Isolérglass med PCB:

I en nylig pressemelding fra Miljøverndepartementet sier miljøvernminister Børge Brende at han ønsker en ny lovmessig plikt til innsamling og behandling av PCB-holdige isolerglassruter, noe som vil forplikte importører og produsenter til å sørge for innsamling og behandling av slike ruter. Brende minner om at PCB er en svært alvorlig miljøgift, og at PCB-holdige ruter sannsynligvis utgjør den største gjenværende kilden til slik forurensning.

Bidrar ikke økonomisk
Allerede i 2002 ble det inngått en avtale mellom bransjeforeningene og Miljøverndepartementet om å etablere et landsomfattende retursystem for ruter som inneholder PCB. Mange av aktørene i bransjen har sluttet lojalt opp om denne avtalen, men en god del aktører sniker seg ifølge Miljøverndepartementet unna og bidrar således ikke økonomisk til ordningen. I slutten av 2003 stoppet returordningen opp pga bransjens sabotering av egen avtale. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har nylig i brevs form bedt departementet om at det utarbeides en forskrift som forplikter alle produsenter og importører av isolerglassruter til å delta i retursystemet.

Retursystem fortsatt ikke operativt
Under et møte mellom SFT og Ruteretur, som er det selskapet som er ansvarlig for å drive returordningen med returglass, pekte Ruteretur på at oppslutningen fra offentlige eiendomsbesittere var temmelig lunken. Det gikk også frem at Ruteretur befant seg i en vanskelig økonomisk situasjon og slet med å få inn inntekter, samtidig som de hadde et vesentlig etterslep i utbetaling av refusjoner. Ruteretur hadde derfor vedtatt å redusere refusjonssatsen.

SFT skriver i et brev til Ruteretur AS datert 19.01.2004 at de ser meget alvorlig på opplysningene som tyder på at systemet med et refusjonsbasert retursystem fremdeles ikke er operativt og at det de facto kan bryte sammen når som helst. Videre skriver SFT at et sammenbrudd i ordningen vil øke prisen betraktelig på levering av PCB-ruter. Konsekvensene av et sammenbrudd vil gå langt utover selve refusjonsordningen; bransjen vil bli oppfattet som lite troverdige og myndighetene vil bli mer skeptiske til avtaler inngått på frivillig basis.

Bidrar til nødvendig oppslutning
Børge Brende regner med at dersom det kommer en forskrift som pålegger både produsenter og importører av PCB-holdige ruter å delta i ordningen, vil det bidra til nødvendig oppslutning og finansiering av systemet. Dessuten vil man også sikre lik behandling og hindre konkurransevridning.

SFT er bedt om å sende forslaget ut på høring.