Nyheter

Mindre penger til miljøgiftopprydding

Tomme ord fra Miljøvernminister Børge Brende?
Foto: Foto: CF-Wesenberg/Miljøverndepartementet

Publiseringsdato: 11. mai, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Etter dagens kutt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett er posten til oppryddingstiltak totalt kuttet med 25% i forhold til regjeringens opprinnelige forslag. Stupebrettet knakk i det Børge Brende tok sats for å rydde opp i våre mest forurensede fjorder.

REVIDERT 2004:

Opprydding av miljøgifter i de forurensede fjordområdene er uttalt som et prioritert område for regjeringen. Bellona har de seneste årene reagert på myndighetenes svært så puslete bevilgninger til denne krevende og kostbare oppgaven. Selv om bevilgningene har vært små har de imidlertid økt fra år til år – inntil nå. I Revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen ytterligere 5 millioner i kutt, og bevilger 45 millioner til oppryddingstiltak. Dette til et arbeid som er forespeilet å koste i størrelsesorden 25-50 milliarder.

Kuttene er svært uheldige og utspillene fra miljøvernministeren om opptrapping for dette prioriterte området i Regjeringens miljøvernpolitikk, viser seg må å ha vært tomme ord.

Fra 60 til 45 millioner
Regjeringens opprinnelige forslag i høstens statsbudsjett var en økning på 10 millioner i forhold til fjoråret. De foreslåtte 60 millionene ble først kuttet ned til 50 millioner og i dag ble vi presentert for ytterligere 5 millioner i kutt.

Innsatsen for å rydde opp etter 100 år med utslipp av miljøgifter er med dette sterkt svekket, og vil garantert påvirke fremdriften i oppryddingsarbeidet negativt.

 

«- Vi trenger et rent og rikt hav. Vi viderefører og styrker den nye og mer helhetlige havmiljøpolitikken vi satte i gang med St.meld. nr 12 (2001-2002) Rent og Rikt hav. Vi er allerede i ferd med å gjennomføre denne politikken – nå trapper vi opp ytterligere.»

Dette sa miljøvernminister Børge Brende i forbindelse med den planlagte økte innsatsen for opprydding i forurensede fjorder og havner ( les pressemeldingen her). Realiteten har i ettertid blitt en helt annen. Bevilgningen til dette viktige arbeidet har tatt en kuvending og innsatsen som skulle bygge opp et fundament for en utfordring i 25-milliardersklassen er i fare for å slå sprekker.

Oppfølging av ”Rikt og Rent hav”
Posten ble foreslått økt til 60 millioner for å kunne følge opp St.meld. nr. 12 ”Rent og Rikt hav” for å forsere arbeidet med oppryddingstiltak og tiltaksrettede undersøkelser i områder med forurenset sediment.

Regjeringen slår fast i stortingsmeldingen at:

 

”Spredning av miljøgifter fra forurensede sedimenter til nye områder er uakseptable forurensning, og Regjeringen legger til grunn at det er behov for relativt raskt å gjennomføre tiltak for å hindre slik spredning”…….”Regjeringen legger vekt på at det samtidig sikres tilstrekkelig fremdrift i oppryddingen også i områder uten spredningsfare, og at hittil ukjente forurensede områder avdekkes.”

Kuttene på til sammen 25% av den foreslåtte bevilgningen er ikke forenelig med en slik fremdriftsplan.

Store mengder miljøgifter ligger lagret i fjordsedimentene både som resultat av gamle industrisynder og fortsatt tilførsel av miljøskadelige stoffer. Hele 31 fjord- og havneområder er nå så sterkt forurenset at Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) har sett det nødvendig å innføre kostholdsråd og kostholdsrestriksjoner på sjømat fra disse områdene.

Bellona mener Regjeringen må vise vilje til å rydde opp i disse gamle industrisyndene.

For å komme i mål med å fjerne miljøgifter fra våre forurensede fjordområder trenger vi langsiktighet og en stadig styrking av bevilgningene, ikke svekkelser som den vi opplevde i dag.

Vil aktivitetene falle i fisk?
Regjeringen har satt i gang flere av aktivitetene i ”Rent og Rikt hav”. Blant annet gjennom fylkesvise tiltaksplaner, fire pilotprosjekter, utarbeidelse av oversikt over steder der det kan være forurensningsfare fra skipsverft og småbåthavner, og opprettelsen av et bredt faglig råd for forurensede sedimenter.

Spørsmålet nå er om Regjeringen har kuttet for mye til å kunne fullføre og videreføre disse aktivitetene. Avslutningen av pilotprosjektene krever omfattende dokumentasjon for å gi myndighetene og det faglige rådet tilstrekkelig og avgjørende informasjon til de kommende store oppryddingsprosjektene.

En i utgangspunktet puslete bevilgning er blitt ytterligere kuttet til beinet. Med denne innsatsen fra Regjeringen side må vi vente lenge før et ”Rent og Rikt hav” er en realitet.