Nyheter

SFT prioriterer 23 forurensede fjordområder

SFTs 29 forurensede fjordområder som opprinnelig var med i tiltaksarbeidet. Dette kartet er hentet fra <a href=http://www.sft.no/nyheter/dbafile11451.html>SFTs nettsted</a>. Det kan fritt gjenbrukes dersom kildehenvisning oppgis
Kart: SFT

Publiseringsdato: 3. juni, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Av opprinnelig 29 forurensede fjordområder skal 23 prioriteres i det videre oppryddingsarbeidet. Fylkesmennene har ansvar for å utarbeide tiltaksplaner for forurensede sedimenter i 15 områder innen utgangen av 2005.

I «Rent og Rikt hav» (Stortingsmelding nr. 12, 2001-2002) ble det trukket opp en strategi for opprydding av miljøgifter i våre mest forurensede fjordområder. Fylkesvise tiltaksplaner er en del av denne strategien. For 29 områder, som stort sett sammenfaller med områder med eksisterende kostholdsrestriksjoner for fisk og skalldyr, ble det i løpet av fjoråret laget innledende rapporter for oppryddingsarbeidet (Fase 1). For 15 av disse skal det lages fylkesvise tiltaksplaner, 8 har egne alternative planer mens 6 områder avventes foreløpig.

Tiltaksplanene skal blant annet omfatte mål for ønsket miljøkvalitet, aktuelle tiltak for å nå disse målene samt effekter og kostnader ved gjennomføring av tiltakene. Planene vil danne grunnlaget både når de ansvarlige for forurensningen skal arbeide med konkrete tiltak, og når myndighetene skal vurdere bruk av virkemidler i det enkelte område.

15 tiltaksplaner
Innen utgangen av 2005 skal fylkesmennene ha laget tiltaksplaner for følgende områder:

 • Finnmark: Havneområdene i Hammerfest
 • Troms: Havneområdet i Harstad
 • Nordland: Ranfjorden
 • Møre og Romsdal: Borgundfjorden og Sunndalsfjorden
 • Hordaland: Bergen havn og Sørfjorden
 • Rogaland: Stavanger havn
 • Vest-Agder: Lyngdalsfjorden og Fedafjorden
 • Aust-Agder: Arendal havn inkludert Tromøysund
 • Telemark: Frierfjorden med tilhørende vassdrag
 • Vestfold: Sandefjordsfjorden
 • Buskerud: Drammensfjorden, indre del
 • Oslo og Akershus: Oslofjorden, Bekkelagsbassenget

8 områder med alternative planer
I 8 områder har man alternative planer for å håndtere forurensningsstiuasjonen. Disse er:

 • Pågående pilotprosjekter: Kristiansand, Trondheim og Tromsø
 • Gjennomføres særskilte tiltaksvurderinger: Sauda Båtsfjord og Vikkilen ved Grimstad
 • Er mindre alvorlig forurensning enn antatt og hvor overvåking skal gjennomføres for å bekrefte dette: Tvedestrandsfjorden og Vefsnfjorden

SFT sier de forventer at forurensningssituasjonen vil bringes under kontroll uten at det utarbeides tiltaksplaner i disse områdene. Bellona vil påpeke viktigheten av å sikre pilotprosjektene en skikkelig avslutning slik at vi får tilstrekkelig dokumentasjon på hvilke løsninger som er effektive. Pilotprosjektene varierer også både i areal, faglig omfang og måloppnåelse. Selv om et pilotprosjekt er gjennomført representerer det ikke nødvendigvis en helhetlig løsning for området.

6 områder uten tiltak
For områdene Honningsvåg, Årdalfjorden, Karmsundet, Sandnes, Flekkefjord og Tønsbergfjorden legges oppryddingsplanene foreløpig på hylla. SFT begrunner dette med enten mangelfullt kunnskapsgrunnlag, fordi det fortsatt er aktive kilder til forurensning i området, eller fordi forurensningssituasjonen er mindre alvorlig i forhold til de andre områdene. De seks områdene vil inngå i det generelle målet om at det skal foreligge fylkesvise tiltaksplaner for hele norskekysten innen utgangen av 2009.

I disse områdene må SFT bidra til å kartlegge miljøsituasjonen bedre og jobbe aktivt for å redusere eksisterende kilder til forurensning. Målsetting for disse områdene må også være et rent miljø uten skadevirkninger som følge av forhøyede nivåer av miljøgifter.