Nyheter

Klage på tillatelse til deponering av steinmasser i Saudafjorden

Publiseringsdato: 30. september, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona klager herved på Fylkesmannens tillatelse til deponering av steinmasser i Saudafjorden. Steinmassene er en ressurs som kan nyttes til å tildekke et større område forurenset sjøbunn innenfor Ramsnes. Dette representerer en stor sjanse for forbedring av forurensningssituasjonen i Saudafjorden, og slike sjanser må man ta godt vare på.

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger

30/09-2004

Klage på tillatelse til deponering av steinmasser i Saudafjorden

Bellona klager herved på Fylkesmannens tillatelse til deponering av steinmasser i Saudafjorden. Steinmassene er en ressurs som kan nyttes til å tildekke et større område forurenset sjøbunn innenfor Ramsnes. Dette representerer en stor sjanse for forbedring av forurensningssituasjonen i Saudafjorden, og slike sjanser må man ta godt vare på.

 

Unik mulighet
Når kraftutbygginga i Sauda starter etter nyttår har vi en unik mulighet til å benytte 1,1 million m3 steinmasse som en ressurs i gjennomføringen av et miljøprosjekt i Saudafjorden. I stedet for å dumpe massene i et deponi på 120m dyp lenger ute i fjorden bør massene knuses til riktig størrelse for å benyttes til å dekke til forurenset sjøbunn innerst i Saudafjorden, nord for Ramsnes. Resultatet blir en renere fjord og fornuftig utnyttelse av overskuddsmasser.

En direkte dumping av steinmassene kan virvle opp og spre miljøgifter fra den forurensede sjøbunnen. Det vil derfor ved deponeringen være nødvendig med tiltak som reduserer denne spredningen.

Saudafjorden er et prioritert område for tiltak i forurenset sjøbunn. Om ikke denne unike muligheten for tildekking av forurenset sjøbunn benyttes, vil andre trolig mer kostbare tiltak bli påkrevd innen få år.

Stor enighet om tildekking
På et møte mellom Saudefaldene, Eramet og Bellona i Sauda mandag 30. august ble dette temaet gjennomgått, og det var enighet om at massene kan knuses og benyttes til å isolere de forurensede sedimentene innerst i fjorden. Dette er en løsning alle parter vil være tjent med og som gjør det mulig å endelig få isolert miljøgiftene som i årevis har bygd seg opp innerst i fjorden.

Fylkesmannen i Rogaland har i rapporten ”Forurensede sedimenter i Saudafjorden, Rogaland – Rapport fra fase 1 i arbeidet med fylkesvise tiltaksplaner” anbefalt tildekking av områdene innerst i Saudafjorden.

2.4.6. Konklusjon for delområdet

 

“Delområdet er som nevnt karakterisert av meget høyt nivå av enkelte stoffer, bl. a PAH. Det er dessuten en relativt stor spredningsfare fra dette delområdet til andre delområder. Vi foreslår derfor tildekking som tiltak for å stanse resuspensjon og spredning av de forurensede sedimentene.”

Stortingsmelding nr 12 (2001-2002) Rent og rikt hav (Havmiljømeldingen) inneholder en ambisiøs strategi og fremdriftsplan for opprydding i forurensede sedimenter. Mulighetene vi her står ovenfor vil kunne gi fylkesmennene landet rundt viktige erfaringer i sitt videre arbeid med opprydding/isolering av miljøgifter i forurensede sedimenter. Løsningen utnytter “avfall” fra en virksomhet som en ressurs i et svært interessant økonomisk kost-nytte perspekiv hvor resultatet blir en renere fjord.

Bakgrunn for tildekking som løsning
Elkem Saudefaldene skal gjennomføre en kraftutbygging i Saudafjellene de neste årene. Fra denne utbyggingen vil det foreligge ca. 1,1 mill. kubikk rene masser (def. Jf TA-1853). Disse massene vil være tilgjengelig for bruk ved årsskiftet 2004-2005. Det vil også kunne leveres ulike fraksjonsstørrelser.

I stedet for å se på massene som ”avfall” og dumpe dem på dypt vann lenger ute i Saudafjorden bør de benyttes som en ressurs. Tilgang på store mengder rene masser er ofte mangelvare for områder som vurderer å dekke til forurenset sjøbunn for å isolere miljøgiftene og på den måten fjerne dem fra marine kretsløp. Ved en tildekking vil miljøgiftene ikke lenger være tilgjengelig for marine organismer. Et alternativet ved fjordopprydding er fjerning av massene ved mudring og påfølgende deponering av de forurensede massene i deponier som hindrer utlekking av miljøgifter. Det vil imidlertid alltid bli en viss oppvirvling og spredning av miljøgifter når man begynner å grave i de forurensede sedimentene. I tillegg er det vanskelig og ofte svært kostbart å finne egnede deponeringsløsninger for de forurensede massene. Ved en in-situ (på stedet) tildekking slipper man mange av disse problemene, og økonomisk er det langt å foretrekke. I Sauda har vi nå en unik mulighet for å tildekke sjøbunnen med rene masser fra den kommende kraftutbyggingen. Dette er en sjanse vi ikke kan la gå fra oss, og vi håper Fylkesmannen vil ta de nødvendige grep for å realisere denne vinn-vinn muligheten.

Forurensningen i Saudafjorden
Innerste del av Saudafjorden er som følge av industriaktivitet meget sterkt forurenset av bl.a. PAH og kadmium. Konsentrasjonene er i enkelte områder mange ganger høyere enn SFT tilstandsklasse V for forurensede sedimenter (meget sterkt forurenset). Det er fremdeles aktivitet ved Eramet i Sauda, men utslippene er kraftig redusert de siste årene.

Statens næringsmiddeltilsyn (nå Mattilsynet) har som følge av høye verdier av miljøgiften PAH innført kostholdsråd i Saudafjorden. Konsum av skjell og fiskelever fra Saudafjorden og ut til Åsnes frarådes.

De høye miljøgiftverdiene, utslippsreduksjonene til Eramet og tilgangen på en betydelig mengde ren masse fra kraftutbygginga til Saudefaldene gir oss en unik mulighet til å kraftig forbedre miljøgiftsituasjonen i Saudafjorden. I et lengre perspektiv vil dette kunne fjerne kostholdsrådene på fisk og skalldyr og åpne for satsing på nye næringer som bl.a. skjelloppdrett i regionen.

Erfaringer fra Kristiansand
Høsten 1998 ble det besluttet å gjennomføre tildekking av forurensede sedimenter i stor skala i Hannevika i Kristiansand i forbindelse med leveranser av egnede løsmasser fra utbygging av E 18 gjennom Kristiansand. Tildekkingsprosjektet ble igangsatt i april 2002. Prosjektet har dokumentert gode resultater med den valgte løsningen, og vil kunne gi verdifull erfaring for en tildekking av forurensede sedimenter innerst i Saudafjorden.

Alle de involverte parter ønsker å benytte de rene utgravingsmassene i en tildekking av forurensingen i Saudafjorden. På denne måten kan miljøgiftene isoleres og bli utilgjengelig for marine organismer i fjorden. Vi har her en unik sjanse til å rydde opp i miljøgift-situasjonen i Saudafjorden på en økonomisk svært fordelaktig måte.

____________________
Marius Dalen
Fagmedarbeider i Bellona