Nyheter

Lokalbefolkningen mot giftdumping

Publiseringsdato: 9. september, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Lokalbefolkningen i Hurum og Bellona står sammen i kampen mot dumpingen av giftig slam i Dramstadbukta dersom Drammen Skipreparasjon mot formodning skulle få dumpingtillatelse.

Dramstadbukta:

Drammen Skipsreperasjon A/S ønsker å mudre opp inntil 70.000 m3 forurenset masse fra sjøbunnen utenfor tørrdokken til tidligere Fredrikstad Mekaniske Verft (FMV). En slik mudring vil gjøre det mulig å utvide aktiviteten ved det gamle verftet. Det er nå søkt om å få dumpe de forurensede sedimentene i Dramstadbukta rett nord for Svelvikstrømmen. Dette innebærer:

– Mudring ned til 7,5 meter seilingsdyp, av i alt 70.000 m3 sediment innenfor et areal på omkring 40.000 m2.

– Dumping av i alt 70.000 m3 forurenset sediment i Damstadbukta – Buskerud

Bellona krever nå at fylkesmannen i Buskerud tenker seg om minst to ganger før det gis grønt lys for dumping av disse massene i Dramstadbukta.

Sviktende prøvetaking
I søknaden om dumping heter det at sedimentene ved FMV ikke er mer forurenset enn de sedimentene som Kystverket allerede har dumpet i området. I den forbindelse vil vi bare minne om at Bellona heller ikke var tilhenger av denne dumpingsoperasjonen. Sedimentene fra FMV er etter vår mening sannsynligvis betydelig mer forurenset enn de som ble tatt opp fra Svelvikstrømmen. Prøvetakingsprogrammet fra FMV-området er heller ikke representativt for forurensningen i sedimentene som skal mudres.

I søknadspapirene står det følgende:

 

”Det er gjennomført to runder med prøvetaking av sedimenter innenfor tiltaksområdet.” og videre ”I alt er det tatt ut sedimenter fra fire prøvelokaliteter (dykker med prøvetaker – 0-50 cm dyp)

Det skal mudres mye dypere enn 50 cm ned i sedimentet, og for disse massene er det ikke foretatt en eneste analyse på ulike miljøgifter. Den øverste halvmeteren skyldes i tillegg tilførsel av partikler bl.a. fra flomepisoder i den senere tid. Dermed vil forurensningssituasjonen for disse øverste sedimentene ikke stamme fra tidligere verftsvirksomhet.

Generelt er sedimenter i tilknytning til gamle skipsverft noe av det mer forurensede av det vi finner langs kysten vår. En dumping av skipsverftsedimenter der man ikke har oversikt over miljøgiftinnholdet i vil være grovt uforsvarlig.

Avdekking av gammel forurensning
Et annet moment er at man ved mudring fjerner den etablerte sjøbunnen og avdekker gammel sjøbunn. På denne måten kan resultatet etter mudring bli en ”ny” sjøbunn med betydelig mer forurenset overflatesediment. Det er dette øverste laget som i en normalsituasjon frigjør miljøgifter til vannmassene og gjør den tilgjengelige for opptak i ulike organismer.

Bellona har erfart at prøvetaking er så mangt, men et absolutt krav må være at resultatene av disse representerer massene som skal dumpes. Først når forurensningssituasjonen i massene er avklart kan man vurdere hvor og hvordan massene eventuelt skal deponeres.