Nyheter

Massivt nei til sedimentdumping

Publiseringsdato: 29. september, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Bekymret og engasjert lokalbefolkning, Hurum kommune og Bellona er noen av de som i sine respektive høringsuttalelser går sterkt i mot sedimentdumping i Dramstadbukta i Drammensfjorden.

Dramstadbukta:

Når Fylkesmannen i Buskerud nå skal behandle søknaden fra Drammen Skipsreparasjon A/S om tillatelse til dumping av inntil 70 000m3 muddermasser i Dramstadbukta er det med en rekke kritiske høringsuttalelser i sakspapirbunken.

1272 har skrevet under
Lokalt har dumpingplanene skapt forargelse og med ildsjelen Inger Solberg i spissen har en rekke beboere, hytteeiere og andre levert inn en høringsuttalelse der det bl.a. heter:

 

Vi vil på det sterkeste protestere mot at dette området etableres som dumpingplass for sterkt forurenset avfall!

(…) Med dagens viten om miljøgift og skadevirkninger, samt muligheten for ukjente konsekvenser på lang sikt, må enhver tvil komme naturen til gode, og føre-var-prinsippet anvendes, ettersom muligheten for ireversible skader er tilstede.

(…) Dersom søknaden likevel blir invilget, føler vi dette som en urett og et overgrep, og varsler at aksjoner er planlagt.

Vedlagt høringsuttalelsen som er undertegnet beboere i Svelvik og Hurum kommuner, hytteeiere, miljøvernforkjempere ligger 1272 underskrifter mot giftdumpingen.

Hurum kommune kritiske
Også Hurum kommune er sterkt kritiske til planende om dumping av forurensede sediment i Dramstadbukta, og skriver i vedtak fattet i Utviklingsutvalget 14.09. 2004:

 

Hurum kommune er sterkt kritisk til å dumpe de omsøkte masser i Dramstadbukta. Hurum kommune vil derfor ikke anbefale at søknaden blir imøtekommet. Hurum kommune anbefaler at massene lagres på Langøya evt ber om møte med Fredrikstad kommune med henblikk på å finne en annen løsning.

Mangelfull prøvetaking
Bellona påpeker i sin høringsutalelse at prøvetakingen av de forurensede massene utenfor FMV i Fredrikstad er svært mangelfull. Generelt er sedimenter i tilknytning til gamle skipsverft noe av det mer forurensede av det vi finner langs kysten vår. En dumping av skipsverftsedimenter der man ikke har oversikt over miljøgiftinnholdet vil være grovt uforsvarlig.

I Bellonas høringsuttalelse heter det bl.a.:

 

Ved dumping av de forurensede sedimentene direkte fra en splittlekter vil de minste, og mest forurensede, partiklene kunne transporteres ut av området med påfølgende negative konsekvenser for organismer og miljøet. Bellona ønsker derfor en alternativ håndtering av de forurensede massene.