Nyheter

Steinmassene er en ressurs!

Bellona sitt miljøpatruljeskip S/S Kallinika på veg ut frå Sauda måndag kveld.
Foto: Frederic Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 30. september, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona har klaget på Fylkesmannen i Rogaland sin tillatelse til deponering av steinmasser i Saudafjorden. Overskuddsmassene i forbindelse med den forestående utbyggingen av Saudafallene er en ressurs som Bellona ønsker brukt i et miljøprosjekt for tildekking av forurenset sjøbunn innerst i Saudafjorden.

Unik mulighet
Når kraftutbygginga i Sauda starter etter nyttår har vi en unik mulighet til å benytte 1,1 million m3 steinmasse som en ressurs i gjennomføringen av et miljøprosjekt i Saudafjorden. I stedet for å dumpe massene i et deponi på 120m dyp lenger ute i fjorden bør massene knuses til riktig størrelse for å benyttes til å dekke til forurenset sjøbunn innerst i Saudafjorden, nord for Ramsnes. Resultatet blir en renere fjord og fornuftig utnyttelse av overskuddsmasser.

Saudafjorden er et prioritert område for tiltak i forurenset sjøbunn. Om ikke denne unike muligheten for tildekking av forurenset sjøbunn benyttes, vil andre trolig mer kostbare tiltak bli påkrevd innen få år.

 

Krever statlig handlekraft
Et tildekkingsprosjekt vil bli mer kostbart enn en ren deponering av massene. Det kreves derfor også statlig handlekraft og statlige midler for å få gjennomført tildekkingen.

Bellona orienterte Miljøvernminister Hareide om situasjonen i brevs form i begynnelsen av september. I brev datert 28. september fikk vi følgende svar fra Statsråden:

 

”I denne konkrete saken kan jeg vise til at det allerede er etablert en forprosjektgruppe med representanter fra Eramet, Elkem, Fylkesmannen og Statens forurensningstilsyn (SFT), som nettopp vurderer en eventuell bruk av overskuddsmasser fra utbyggingen til overdekking av forurensede sedimenter i Saudafjorden. I dette arbeidet blir det skaffet oversikt over fordeler og ulemper ved å bruke deler av overskuddsmassene til overdekking i stedet for å deponere dem.”

 

”Med bakgrunn både fra forprosjektetgruppens vurderinger av fordeler og ulemper ved ulike alternativer, samt egne retningslinjer og prioriteringer for bruk av statlige budsjettmidler til arbeidet med gamle forurensninger, vil SFT følge opp denne saken videre.»

 

Bellona håper alle parter kommer til enighet og at vi klarer å ta vare på denne unike muligheten for å gjennomføre et prosjekt med positiv miljøgevinst for Saudafjorden.