Nyheter

Vedr: Tildekking av forurenset sjøbunn i Saudafjorden

Publiseringsdato: 3. september, 2004

Miljøstiftelsen Bellona vil med følgende ta initiativ til at Miljøverndepartementet umiddelbart og med stor kraft søker å få benyttet de utsprengte tunnelmassene som vil oppstå i forbindelse med den forestående utbyggingen av Saudafallene til tildekking av de svært forurensede sedimentene innerst i Saudafjorden.

Miljøverndepartementet
Miljøvernminister Knut Arild Hareide
Pb 8013 Dep
0030 Oslo

03/09-2004

Vedr: Tildekking av forurenset sjøbunn i Saudafjorden

Miljøstiftelsen Bellona vil med følgende ta initiativ til at Miljøverndepartementet umiddelbart og med stor kraft søker å få benyttet de utsprengte tunnelmassene som vil oppstå i forbindelse med den forestående utbyggingen av Saudafallene til tildekking av de svært forurensede sedimentene innerst i Saudafjorden.

 

Når kraftutbygginga i Sauda starter etter nyttår har vi en unik mulighet til å benytte 1 million m3 steinmassene som en ressurs i gjennomføringen av et miljøprosjekt i Saudafjorden. I stedet for å dumpe massene i et deponi på 120m dyp lenger ute i fjorden, eller lang omfattende transport bør massene knuses til riktig størrelse for å benyttes til å dekke til forurenset sjøbunn innerst i Saudafjorden, nord for Ramsnes. Resultatet blir en renere fjord og fornuftig utnyttelse av overskuddsmasser.

Kostnadene med oppmaling av massene og tildekking vil imidlertid være høyere enn ved en ren deponering. Tidsaspektet ved denne saken er avgjørende kritisk. I og med at masseuttak vil starte allerede andre halvår 2005. Det er derfor avgjørende at staten tar initiv til en finansiell og praktisk løsning som gjør det mulig å utnytte de utsprengte massene til å gjennskape en ren Saudafjord.

Vi vil peke på at Saudas befolkning fortjener dette, etter å i mange år ha levd under miljøbelastende forhold har Eramet smelteverk nå forbedret utslipp til sjø og luft på en tilfredstillende måte. Vi ber derfor miljøvernministeren ta de rette grep for at denne posistive muligheten kan benyttes ummiddelbart.

Stor enighet om tildekking
På et møte mellom Saudefaldene, Eramet og Bellona i Sauda mandag 30. august ble dette temaet gjennomgått og det var enighet om at massene kan knuses og benyttes til å isolere de forurensede sedimentene innerst i fjorden. Dette er en løsning alle parter vil være tjent med og som gjør det mulig å endelig få isolert miljøgiftene som i årevis har bygd seg opp innerst i fjorden.

Fylkesmannen i Rogaland har i rapporten «Forurensede sedimenter i Saudafjorden, Rogaland – Rapport fra fase 1 i arbeidet med fylkesvise tiltaksplaner» anbefalt tildekking av områdene innerst i Saudafjorden.

2.4.6. Konklusjon for delområdet

«Delområdet er som nevnt karakterisert av meget høyt nivå av enkelte stoffer, bl. a PAH. Det er dessuten en relativt stor spredningsfare fra dette delområdet til andre delområder. Vi foreslår derfor tildekking som tiltak for å stanse resuspensjon og spredning av de forurensede sedimentene.»
 
Stortingsmelding nr 12 (2001-2002) Rent og rikt hav (Havmiljømeldingen) inneholder en ambisiøs strategi og fremdriftsplan for opprydding i forurensede sedimenter. Mulighetene vi her står ovenfor vil kunne gi fylkesmennene landet rundt viktige erfaringer i sitt videre arbeid med opprydding/isolering av miljøgifter i forurensede sedimenter. Løsningen utnytter «avfall» fra en virksomhet som en ressurs i et svært interessant økonomisk kost-nytte perspekiv hvor resultatet blir en renere fjord.

Bakgrunn for tildekking som løsning 
Elkem Saudefaldene skal gjennomføre en kraftutbygging i Saudafjellene de neste årene. Fra denne utbyggingen vil det foreligge 1 mill. kubikk rene masser (def. Jf TA-1853). Disse massene vil være tilgjengelig for bruk i årsskiftet 2004-2005. Det vil også kunne leveres ulike fraksjonsstørrelser.

I stedet for å se på massene som «avfall» og dumpe dem på dypt vann lenger ute i Saudafjorden bør de benyttes som en ressurs. Tilgang på store mengder rene masser er ofte mangelvare for områder som vurderer å dekke til forurenset sjøbunn for å isolere miljøgiftene og på den måten fjerne dem fra marine kretsløp. Ved en tildekking vil miljøgiftene ikke lenger være tilgjengelig for marine organismer. Alternativet i fjordopprydding er fjerning av massene ved mudring og påfølgende deponering av de forurensede massene i deponier som hindrer utlekking av miljøgifter. Det vil imidlertid alltid bli en viss oppvirvling og spredning av miljøgifter når man begynner å grave i de forurensede sedimentene. I tillegg er det vanskelig og ofte svært kostbart å finne egnede deponeringsløsninger for de forurensede massene. Ved en in-situ (på stedet) tildekking slipper man mange av disse problemene, og økonomisk er det langt å foretrekke. I Sauda har vi nå en unik mulighet for å tildekke sjøbunnen med rene masser fra den kommende kraftutbyggingen. Dette er en sjanse vi ikke kan la gå fra oss, og vi håper miljøvernministeren vil ta de nødvendige grep for å realisere denne vinn-vinn muligheten.

Forurensningen i Saudafjorden
Innerste del av Saudafjorden er som følge av industriaktivitet meget sterkt forurenset av bl.a. PAH og kadmium. Konsentrasjonene er i enkelte områder mange ganger høyere enn SFT tilstandsklasse V for forurensede sedimenter (meget sterkt forurenset). Det er fremdeles aktivitet ved Eramet i Sauda, men utslippene er kraftig redusert de siste årene.

Statens næringsmiddeltilsyn (nå Mattilsynet) har som følge av høye verdier av miljøgiften PAH innført kostholdsråd i Saudafjorden. Konsum av skjell og fiskelever fra Saudafjorden og ut til Åsnes frarådes.

De høye miljøgiftverdiene, utslippsreduksjonene til Eramet og tilgangen på en betydelig mengde ren masse fra kraftutbygginga til Saudefaldene gir oss en unik mulighet til å kraftig forbedre miljøgiftsituasjonen i Saudafjorden. I et lengre perspektiv vil dette kunne fjerne kostholdsrådene på fisk og skalldyr og åpne for satsing på nye næringer som bl.a. skjelloppdrett i regionen.

Erfaringer fra Kristiansand
Høsten 1998 ble det besluttet å gjennomføre tildekking av forurensede sedimenter i stor skala i Hannevika i Kristiansand i forbindelse med leveranser av egnede løsmasser fra utbygging av E 18 gjennom Kristiansand. Tildekkingsprosjektet ble igangsatt i april 2002. Prosjektet har dokumentert gode resultater med den valgte løsningen, og vil kunne gi verdifull erfaring for en tildekking av forurensede sedimenter innerst i Saudafjorden.  

Alle de involverte parter ønsker å benytte de rene utgravingsmassene i en tildekking av forurensingen i Saudafjorden. På denne måten kan miljøgiftene isoleres og bli utilgjengelig for marine organismer i fjorden. Vi har her en unik sjanse til å rydde opp i miljøgift-situasjonen i Saudafjorden på en økonomisk svært fordelaktig måte.

Men tiden er knapp, og dersom dette skal bli en realitet er det viktig at Miljøverndepartementet viser handlekraft. Dette haster fordi de første steinmassene fra utbygginga er ventet å komme allerede i mars 2005.

Med vennlig hilsen,

Miljøstiftelsen Bellona

____________________
Frederic Hauge
Leder

____________________
Marius Dalen
Fagmedarbeider