Nyheter

Avslår søknad om dumping i Dramstadbukta

Publiseringsdato: 18. oktober, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Stort lokalt engasjement og massiv motstand mot Drammen Skipsreperasjons planer om å dumpe forurensede masser i Dramstadbukta ser ut til å ha båret frukter.

Fredag ettermiddag vedtok Fylkesmannen i Buskerud å avslå søknaden fra Drammen Skipsreperasjon. Selskapet ønsket å dumpe inntil 70.000 m3 forurensede masser fra vedlikeholdsmudring ved Fredrikstad Mekaniske Verksted i Dramstadbukta i Hurum.

Fylkesmannens vedtak:

”Fylkesmannen legger vekt på at hovedtyngden av innkomne uttalelser er negative til dumping. Vi legger særlig vekt på at de folkevalgte organene i området så entydig har gått i mot søknaden. Videre er vi usikre på konsekvensene av en eventuell dumping. Derfor finner vi å måtte avslå søknaden.”

I vedtaket legges det vekt på både miljømessige og samfunnsmessige vurderinger knyttet til dumping av forurensede masser i Dramstadbukta. Mangelfull prøvetaking av massene utenfor FMV og usikkerhet rundt spredningen av miljøgifter ved en dumping var hovedpunktene Bellona fokuserte på i høringsrunden.

Fylkesmannen konkluderer med at det er mange usikkerhetsfaktorer både miljømessig og samfunnsmessig de ikke vet svaret på. Derfor legger de til grunn en «føre-var»-holdning.

Sterkt lokalt engasjement
I tillegg til Bellonas høringsuttalelse kom det uttalelser fra 14 andre foreninger og privatpersoner. Fylkesmannen opplyser om at alle uttalelsene som kom inn før fristen har vært negative til dumpingen. Det ble også iverksatt en underskriftskampanje hvor hele 1272 beboere i Svelvik og Hurum viste sin motstand mot prosjektet. Både Svelvik og Hurum kommune gikk også imot dumpingen i sine uttalelser til Fylkesmannen. Det sterke lokale engasjementet har vært svært viktig for utfallet i denne saken.