Nyheter

Nei til gruntvannsdeponi i Bjørvika og Bispevika!

I forbindelse med bygging av senketunnel i Bjørvika graves det opp store mengder forurenset masse.
Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 8. oktober, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona er svært skeptisk til Statens vegvesens planer om å etablere gruntvannsdeponi for forurensede sedimenter i Bjørvika og Bispevika. Erfaringene fra et identisk deponi i Kamfjordkilen i Sandefjord resulterte i økte miljøgiftkonsentrasjoner i overflatesedimentet.

I forbindelse med bygging av en senketunnel mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen i Bjørvika søker Statens vegvesens om disponeringsløsninger for forurenset masse som graves opp. Undersøkelser viser at sjøbunnen er sterkt til meget sterkt forurenset (klasse IV – V ihht SFTs klassifiseringssystem) med tungmetaller, olje og PAH, mens det i Bjørvikautstikkeren og Paulsenkaia er påvist forurensning av både organiske og uorganiske miljøgifter.

Store mengder miljøgifter
Det vil i løpet av anleggsperioden bli gravd opp store mengder med forurenset masse. Statens vegvesen anslår at de må håndtere 52.000 m3 forurenset sjøbunn og 90.000 m3 forurenset masse fra Bjørvikautstikkeren og Paulsenkaia. Forurensningen på land skal leveres til et godkjent mottak mens det søkes om å deponere de forurensede sedimentene i to gruntvannsdeponier, ett i Bjørvika og ett i Bispevika.

Dårlig erfaring med gruntvannsdeponi
Bellona er svært skeptisk til planene om å etablere gruntvannsdeponier for de 52.000 m3 med forurensede sedimenter som skal mudres opp i forbindelse med senketunnelprosjektet. Vi har liten tro på at Statens vegvesen vil oppnå en ren øvre sjøbunn som beskrevet i søknadspapirene. Denne type deponi ble benyttet for forurensede sedimenter i Kamfjordkilen i Sandefjord (2002-2003).

Miljøgiftkonsentrasjonene i overflatesedimentet (0-2 cm) i Kamfjordkilen økte markant etter gjennomføringen av prosjektet. Gjennomsnittsverdiene og maksverdiene for samtlige miljøgifter økte. I følge SFTs tilstandsklasser for forurensede sedimenter gikk gjennomsnittsmengden for kvikksølv (Hg) og PCB fra markert forurenset til sterkt forurenset. For tributyltinn er sedimentene etter tiltak fortsatt meget sterkt forurenset. Enkeltprøver av kvikksølv, bly, PCB, PAH og TBT finner vi alle i konsentrasjoner meget sterkt forurenset. Det er konsentrasjonen av miljøgifter i overflatesedimentet som har størst negativ påvirkning på vannkvaliteten og marine organismer. Det er tydelig at prosjektet ikke fikk den positive effekten Sandefjord kommune, NIVA, NCC, NGI og SFT håpet på. Bellona anbefaler at Statens vegvesen finner en alternativ løsning for disponering av de 52.000 m3 med forurenset sediment.