Nyheter

Klimautslipp og farlige miljøgifter fra avfallsdeponiene

Publiseringsdato: 9. november, 2004

Skrevet av: Gunnar Grini

Statistikk fra SSB viser at klimagassutslippene fra søppeldynger i Norge er langt høyere en for resten av Europa. Bellona foreslår et deponiforbud fra 2006 på nedbrytbart avfall for å ta tak i problemene.

Klimagassutslippene fra deponi i Norge tilsvarer omlag sju prosent av de totale klimagassutslippene i Norge. Mens de fleste landene i Europa har redusert klimagassutslippene fra fyllingene sine, øker utslippene i Norge. Det dreier seg hovedsaklig om metanutslipp som oppstår når nedbrytbart og brennbart materiale råtner. Det betyr at fullt utnyttbart ressurser blir liggende på deponi istedet for å ta dem i bruk til energi- og biogassproduksjon. Bellona har tidligere skrevet en høringsuttalelse til SFT hvor det foreslås deponiforbud for nedbrytbart avfall allerede fra 2006. Analyser fra nettopp SFT viser at et slikt forbud vil redusere utslipp av klimagasser med 11,6 millioner tonn i perioden 2005 til 2016.

Ukontrollert utslipp av miljøgifter
Bellona trekker også frem et annet aspekt ved deponering av avfall. Deponier er kilder til et ukontrollert utslipp av miljøgifter, deriblant PCB og bromerte flammehemmere. Det er et stort behov for å få slike miljøgifter ut av kretsløpet, noe som stiller krav til forsvarlig håndtering og destruksjon. Avfallsdeponering er en uforsvarlig praksis som forsterker farene for ytterligere utlekking av miljøgifter.

Bellona har nå skrevet et brev til miljøvernminister Knut Arild Hareide der man påpeker miljøeffektene ved å utsette et deponiforbud til 2009 slik SFT har foreslått. Et deponiforbud for nedbrytbart avfall bør iverksettes fra 2006 dersom man skal ta klima- og avfallsproblemene på alvor.