Nyheter

Mengden farlig avfall øker

Publiseringsdato: 7. april, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Fjorårets beregninger av mengden farlig avfall som ble håndtert på forsvarlig måte var altfor lave, viser en ny undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Ny statistikk:

Den nye undersøkelsen viser at minst 780.000 tonn farlig avfall kom inn til godkjent behandling i 2003, noe som er omtrent 90.000 tonn mer enn tidligere beregnet. Det er derfor grunn til å anta at det oppsto betydelig mer farlig avfall i 2003 enn tidligere antatt.

Av dette avfallet gikk 65 prosent til sluttbehandling, som betyr behandling av avfallet uten at ressursene blir utnyttet. Mesteparten av dette går til spesielle deponier. Materialet ble gjenvunnet i seks prosent av det farlige avfallet, og ni prosent ble forbrent med energiutnyttelse. I tillegg ble 10 prosent eksportert, men også her ble noe gjenvunnet. En del avfallstyper egner seg ikke til gjenvinning, som for eksempel slagg og blåsesand. Antagelig er dette den viktigste grunnen til at en så stor del farlig avfall ikke materialgjenvinnes eller forbrennes, ifølge SSB.

Store mengder registreres uten klassifisering
En av de som har foretatt undersøkelsen, Håkon Skullerud, sier til Bellona Web at det for flere typer farlig avfall ble registrert en differanse mellom de tallene som kom inn via SSBs undersøkelse og de tallene som var registrert. Et eksempel er tallene for etsende avfall; ifølge SSBs undersøkelse er det levert 213.000 tonn slikt avfall, mens det er registrert mottatt 178.000 tonn. 35.000 tonn etsende avfall er altså blitt registrert uten klassifisering. Det samme gjelder for tungmetallholdig slagg; her opererer SSBs undersøkelse med 315.000 tonn, mens det er registrert inn 264.000 tonn. En mulig forklaring kan ifølge Håkon Skullerud være lagerordninger, det vil si at lagerbeholdningen kan være registrert før 2003 og derved ikke kommer frem av årsregnskapet for dette året.

Ny presentasjon i juni
Tallene som er presentert i undersøkelsen gjelder farlig avfall som er håndtert på forsvarlig måte. Endelige tall for mengde farlig avfall på avveie blir presentert av SSB i juni. Bellona Web vil da komme med en oppdatering av saken.