Nyheter

Båtmarkering mot dumping

Bellonas Miljøpatruljeskip S/Y Kallinika leder båtmarkeringen mot dumping av miljøgifter i Dramstadbukta. <P> <a href="http://www.bellona.no/imaker?id=38072" target="_blank">Se flere bilder fra markeringen</a>
Bellona

Publiseringsdato: 14. mai, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Med omlag 100 småbåter markerte i dag Drammensfjordens Venner og Bellona sin motstand mot dumping av forurensede masser i Dramstadbukta i Buskerud.

Dramstadbukta

Strålende sol og felles kamp mot miljøgifter fra verftet i Fredrikstad brakte mange engasjerte sammen til dagens båtmarkering mot den planlagte dumpingen i Dramstadbukta. Rundt 100 båter samlet seg ved Rødtangen ytterst i Drammensfjorden kl. 13.00 i dag. Etter startskuddet satte båtkortesjen seg i bevegelse oppover fjorden, gjennom Svelvikstrømmen med destinasjon Dramstadbukta. Vel fremme ble det holdt apeller fra aksjons leder Inger Solberg, Hurum-ordfører Roger Ryberg og Frederic Hauge fra Bellona.

Markeringen viser at motstanden er sterk oppmøtet sender nok et stekt signal til Statens forurensningstilsyn (SFT) og Drammen Skipsreparasjoner om at den planlgte dumpinger ikke vil bli godtatt av en samlet lokalbefolkning.

02b06d5433a6e65225ca80349c0a0591.jpeg Photo: Bellona

Nei til dumping i Dramstadbukta
Statens forurensningstilsyn gav Drammen Skipsreparasjon rett før jul i fjor tillatelse til å dumpe 70.000 kubikk forurenset masse i Dramstadbukta.

I fjor høst så det ut til at prosjektet ville bli gjennomført i det stille. Bellona reagerte og Fylkesmannen i Buskerud bestemte at det skulle gjennomføres en høringsrunde hvor alle parter skulle få si sin mening. På bakgrunn av disse uttalelsene avslo Fylkesmannen søknaden om å få dumpe de forurensede massene i Dramstadbukta. Til alles overraskelse overprøvde SFT avgjørelsen og gav Drammen Skipreparasjon grønt lys.

 

Meget sterkt forurenset av TBT
Analyser av massene fra Fredrikstad viser at de er forurenset av bl.a. TBT (Tributyltinn). I henhold til SFTs tilstandsklasser for forurenset sjøbunn er FMV-massene langt over grensa for verste kategori ”meget sterkt forurenset” (klasse V).

Tributyltinn (TBT) er en miljøgift som siden 60-årene har blitt brukt som begroingshindrende middel i skipsmaling. På 80-tallet begynte man å få øynene opp for skadevirkningene av denne forbindelsen, og nå har man påvist hormonforstyrrende effekter hos organismer som har blitt utsatt for TBT. Ved undersøkelser i utlandet er giftvirkning konstatert på snegl og muslinger ved så lave konsentrasjoner som ned mot 1 ng/l. TBT er en av de giftigste forbindelsene vi kjenner, og omfanget av skadene på det marine miljøet er fortsatt uklar.

 

Dumping fra splittlekter
De forurensede massene er planlagt dumpet i Dramstadbukta ved å bruke en splittlekter. Dette er en lekter som åpner bunnen slik at massene fritt faller ned. Problemet er at massene består av svært små partikler (silt/leire) som selv ved svak strøm lett kan transporteres ut av deponiområdet. Når de forurensede massene i ettertid skal dekkes til med rene masser vil spørsmålet være: Hvor mye av forurensningen har kommet på avveie?