Nyheter

Kvikksølvubåten må opp!

Den tyske ubåten U864 ble senket av britiske HMS Venturer 9. februar 1945 vest for Fedje i Hordaland.

Publiseringsdato: 27. mai, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Vraket av ubåten U-864 utenfor Fedje inneholder 64 tonn kvikksølv. Sjøbunnen rundt vraket viser høyere kvikksølvverdier enn noen gang påvist i marine områder. Bellona krever at ubåten heves for å hindre utlekking av store mengder kvikksølv til kysten utenfor Fedje.

Da ubåten ble senket utenfor Fedje 9. februar 1945 inneholdt den 1857 støpejernsflasker med metallisk kvikksølv. Det er nå bekreftet at mengden tilsvarer 64 tonn kvikksølv. De høye kvikksølvvediene som ble målt i 2003 viser at det har vært lekkasjer fra vraket. Metallbeholderene som omslutter kvikksølvet holder ikke evig og mye tyder på at de nærmer seg den kritiske fasen. Flere av flaskene er i dårlig forfatning og utlekking av store mengder kvikksølv vil bli en realitet om ikke Ludvigsen sørger for en heving og fjering av kvikksølvet.

Ludvigsen bestemer
Det er fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen som skal ta den endelige avgjørelsen om ubåtens videre skjebne. Det er tre alternativer som diskuteres. Bellonas klare anbefaling er å heve ubåten slik at alt kvikksølvet fjernes fra det marine miljø. Det andre alternativet er å fjerne deler av kvikksølvflaskene for så å støpe inn vraket og resten av den miljøskadelige lasten på sjøbunnen. Forsvarets logistikkorganisasjon ved Haakonsvern har vurdert det slik at en slik tildekking ikke vil være en varig løsning. Det vil være en risiko for at kvikksølvet kan komme til å renne ut gjennom sanden under båten og lekke ut i det marine miljø. Et tredje, og etter Bellonas mening helt uaktuelt alternativ, er å la vraket av ubåten ligge og håpe på det beste.

Risikovurdering hemmeligholdes
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er i sluttfasen av en miljørisikovurdering av hva som bør skje med vraket. Denne vil bli ferdigstillt og overlevert til Kystdirektoratet i begynnelsen av juni. Det er imidlertid opplyst at innholdet ikke vil bli offentliggjort før Fiskeridepartementet legger frem sin endelige anbefaling. En slik hemmeligholdelse av innholdet er uholdbar. Bellona og folket har krav på å få vite hvilken trussel ubåten utgjør for miljø.

Kvikksølvrekord
På tre av prøvestedene er det påvist en ekstremt høy konsentrasjon av kvikksølv med 1653 milligram per kilo sandslam. Det er aldri tidligere blitt målt så høye verdier av kvikksølv i marine områder. Det naturlige nivået av kvikksølv i tilsvarende områder i naturen er 0,1 milligram. Når metallisk kvikksølv lekker ut i naturen omdannes det til organiske forbindelser som metylkvikksølv. Disse forbindelsene er ekstremt giftige og tas lettere opp i organismer enn metallisk kvikksølv.