Nyheter

Ordfører og miljøsjef på besøk hos Miljøpatruljen

Ordfører Nils Henning Holtvet og miljøsjef Tore Rolf Lund i Horten kommune orienterer Bellonas fagmedarbeidere om kommunens miljøarbeid.

Publiseringsdato: 25. mai, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Under Miljøpatruljes opphold i Horten var både kommunens ordfører og miljøsjef ombord S/Y Kallinika for en uformell diskusjon om lokale miljøutfordringer. Fokus for møtet var gamle deponier, forurenset sjøbunn og miljøgifter.

Bellonas Miljøpatrulje:

Bellonas miljøpatrulje reiser nå langs Skagerrakkysten for å diskutere lokale, regionale og globale miljøutfordringer. Tirsdag morgen var ordfører Nils Henning Holtvet og miljøsjef Tore Rolf Lund i Horten kommune ombord på miljøpatruljeskipet S/Y Kallinika. Bellonas fagarbeidere fikk da en grundig gjennomgang av status for forurenset sjøbunn og kommunens arbeid med å rydde opp i gamle deponier for å hindre utlekking av miljøgifter.

Utlekking fra gamle deponier?
I Horten kommune er det registrert åtte deponier og fire områder med forurenset grunn. Ingen av disse er på A- eller B-listen for prioriterte områder med forurenset grunn. Kommunen har gjennomført sikringstiltak på flere fyllinger rundt indre havn, og mener de har god kontroll på utlekking av miljøgifter. Overvåkningsprogrammene inkluderer imidelertid kun de kjente tradisjonelle miljøgiftene. Eventuell utlekking av bromerte flammehemmere og andre «nyere» miljøgifter har man ingen oversikt over.

Indre havn sterkt forurenset av PCB og TBT
Innenfor strekningen Horten – Moss har Mattilsynet etablert kostholdsråd for konsum av enkelte arter fisk og skalldyr på grunn av høyt innhold av miljøgifter. Det er mengden PCB i torskelever som har utløst denne advarselen for området.

Forsvarets forskningsinstitutt har tidligere gjennomført undersøkelser i Horten indre havn, og de fleste sedimentprøvene var da ubetydelig til moderat forurenset av tungmetaller. Enkelte prøver var imidlertid markert til sterkt forurenset av kobber, bly, sink og kvikksølv. For de organiske miljøgiftene var situasjonen verre. Den organiske miljøgiften PCB ble funnet i mengder som tilsvarer markert til sterkt forurenset. For tinnforbindelsen TBT, som inntil nylig ble brukt i bunnstoff på båter, var forurensningsgraden fra sterkt til meget sterkt forurenset.

Det ble også gjennomført prøvetaking av blåskjell og torskelever. I det indre havneområdet var blåskjell markert til sterkt forurenset av PCB. Konsentrasjonen av tungmetaller i torskemuskel i både indre og ytre havn var lav. Torskelever fra indre havn var imidlertid sterkt forurenset av PCB, mens den var moderat forurenset i torsk fra ytre havneområde.

Det er utarbeidet en tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Oslofjorden innenfor strekningen Horten – Moss. Konklusjonene i denne peker på Horten havn som et potensielt høyrisikoområde med behov for ytterligere data på miljøgitftsituasjonen.

c566b329dd7b053a46fff341f95a4008.jpeg Photo: Foto: Bellona/Gunnar Grini

Null oversikt over «nye» miljøgiftergifter
Mye tyder på at Horten kommune har god oversikt over de tradisjonelle miljøgiftene som tungmetaller, PCB, PAH og TBT. Når det gjelder «nyere» miljøgifter som f.eks. bromerte flammehemmere har man null oversikt. Dette representerer et stort hull i kunnskapen om miljøgiftsituasjonen i området. Bellonas Miljøpatrulje var derfor tirsdag kveld ute og tok prøver av sjøbunnen i Horten indre havn. Prøvene skal analyseres for bromerte flammehemmere. Resultatene vil gi oss en indikasjon på situasjonen, og kan utløse krav om ytterligere undersøkelser av sjøbunnen i Horten.

Når forurensningsmyndighetene gjennom SFT ikke er sitt ansvar bevisst med å fastsette rutiner for kartlegging av nye miljøgifter, ser Bellona seg tvunget på banen for å starte arbeidet. Forhåpentligvis vil dette sikre at vi får større oversikt over situasjonen og at nødvendige tiltak iverksettes for å løse problemet med også de «nyere» miljøgiftene.