Nyheter

Høringsuttalelse: Endring av produktforskriften § 2-20

Publiseringsdato: 23. juni, 2005

Miljøstiftelsen Bellona viser til høringsbrev av 11/4-05 der Statens Forurensingstilsyn foreslår endring av produktforskriften. SFT forslår et forbud mot bruk av deka-bromfenyleter (deka-BDE) fra og med 1. juli 2006, med unntak av transportmidler.

 

Statens Forurensingstilsyn
Strømsveien 96, Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

23/06-2005

Høringsuttalelse: Endring av produktforskriften § 2-20

Miljøstiftelsen Bellona viser til høringsbrev av 11/4-05 der Statens Forurensingstilsyn foreslår endring av produktforskriften. SFT forslår et forbud mot bruk av deka-bromfenyleter (deka-BDE) fra og med 1. juli 2006, med unntak av transportmidler.

 

Generelt støtter Bellona et forbud mot bruk av deka-BDE. Helse- og miljøskadevirkningene av bromerte forbindelser er godt dokumentert. Det er blant annet påvist effekt på reproduksjon, leverskader og fremkalling av kreft. Bromerte flammehemmere er giftige og bioakkumulerbare, noe som gjør at de øker i konsentrasjon oppover i næringskjeden. Deka-BDE er en additiv forbindelse. Slike bromerte forbindelser kan sees på som de mest risikable, fordi disse fordamper lettest og dermed blir eksponert til det omliggende miljø og til mennesker direkte gjennom inhalering.

I Europa er det vedtatt forbud mot bruk av penta-BDE og okta-BDE i mengder over 0,1 vektprosent i produkter. Dette er også innlemmet i § 2-20 i produktforskriften. Bellona kan ikke se at dette forbudet har skapt nevneverdige vanskeligheter for importører og produsenter. Det er derfor en helt naturlig oppfølging av arbeidet med å fase ut bruken av Poly-BDEer å innføre et forbud også mot deka-BDE, da denne forbindelsen vil ha mange av de samme karakteristikkene og dermed også substitusjonsmulighetene som okta-BDE. The European Environmental Agency, hvor Bellona sitter i styret, har tidligere poengtert dette i forbindelse med RoHS-direktivet.

Bellona finner også grunn til å nevne at EU-kommisjonens forslag om et unntak for deka-BDE i RoHS-direktivet, som omhandler forbud mot helse- og miljøskadlige tilsetningsstoffer i elektriske og elektroniske produkter, ble nedstemt i TAC-komitéen (Technical Adaptation Committee) i April 2005. Medlemmer av EU-parlamentet har også uttalt seg skeptiske til et slikt unntak. Man har altså ikke funnet grunn til å tillate bruk av deka-BDE i EE-produkter nettopp på grunn av de substitusjonsmulighetene som eksisterer per i dag. Dette er også i tråd med hva EU-kommisjonens egen vitenskapelige komité på helse- og miljørisko anbefalte i rapporten ”Update of the risk assessment of pentabromophenyl ether and decabromodipheny ether» som ble fremlagt i Mai 2004.

SFT foreslår også at forbudet mot deka-BDE ikke blir gjort gjeldende når stoffet er benyttet i kjøretøy som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy. Bellona er uenig i dette, og mener at man bør innføre et absolutt forbud mot bruk av deka-BDE på lik linje med penta-BDE og okta-BDE. Bellona stiller seg utenforstående til hvorfor et slikt unntak er foreslått. Høringsdokumenter gir ingen begrunnelse for det foreslåtte unntaket. Substitusjonsmulighetene for deka-BDE i tekstiler og eventuelt elektroniske komponenter i kjøretøy vil være de samme som for andre produkter.

Statens Forurensingstilsyn har, i sin handlingsplan for reduksjon av utslipp av bromerte flammehemmere fra 2004, konkludert med at menden bromerte flammehemmere i kjøretøyer anslås til å være cirka 30 til 50 tonn er år, og at deka-BDE er den mest benyttede flammehemmer i biler. SFT har konkludert med at mengdene bromerte flammehemmere i shedderfluffen ligger langt under grensen for klassifisering som farlig avfall på 0,25 vektprosent. Det unnslås imidlertid at det ikke ble analysert for deka-BDE i denne sammenhengen. SFTs materialstrømsanalyser fra 2003 (TA-1947/2003) for å kartlegge bruken av bromerte flammehemmere i produkter analyserte kun for penta-BDE og Dinatriumtetrabromftalat når det gjaldt mengder av bromerte flammehemmere i tekstiler i Norge, herunder tekstiler i kjøretøy.

Kapittel 4 i Avfallsforskriften, som omhandler håndtering av bilvrak, setter krav til utsortering av komponenter med fare for helse- og miljø, før oppmaling til shredderfluff. Det settes imidlertid ingen krav til utplukking av tekstiler med innhold av deka-BDE. Det viktig med et forbud mot bruk av deka-BDE også i kjøretøy, for på sikt stanse tilstrømningen av forbindelsen til mottaksanlegg for bilvrak i innland og utland. Dette vil være essensielt som et ledd i en langsiktig strategi for å unngå utslipp av bromerte flammehemmere fra behandlingsanlegg for bilvrak og EE-produkter.

Kort oppsummert støtter Bellona Statens Forurensingstilsyns forslag om et forbud mot bruk av deka-BDE og anbefaler at dette også gjøres gjeldende for kjøretøy fra og med 1/6 2006.

 

Med vennlig hilsen

for Miljøstiftelsen Bellona

____________________
Gunnar Grini
Fagmedarbeider