Nyheter

Leter etter kilder til Diuron i Vrengen

Konsentrasjon (ng/g tørrvekt) av diuron i prøver av bunnsediment fra norskekysten. (Kilde: SFT)

Publiseringsdato: 1. juni, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Høye konsentrasjoner av miljøgiften diuron er målt i Vrengensundet ved Tjøme. Bellona kartlegger nå potensielle utslippskilder. SFT knytter diuron til bunnstoff på båter. Spørsmålet Bellona stiller seg er om de svært høye nivåene kan stamme fra bunnstoff alene eller om det finnes andre lokale kilder rundt Vrengensundet.

Miljøpatruljen:

Statens Forurensingstilsyn har kartlagt tilfanget av nye utvalgte organiske miljøgifter i Norge. Ett av de mange oppsiktsvekkende funnene var de høye konsentrasjonene av diuron som ble målt i sedimentene i Vrengen utenfor Tjøme. Konsentrasjoner på 520 nanogram per gram tørrstoff sediment ble målt, noe som var over 300 ganger høyere enn for de andre fjordområdene det ble utført målinger. Ny kunnskap viser at diuron er en miljøgift med kraftfremkallende egenskaper som også hindrer bunnbegroing i sjøområder. Diuron virker hemmende på fotosyntesen, kan påvirke primærprodusenter i akvatisk miljø og er oppført i EUs rammedirektiv for vann som et stoff som er under vurdering som mulig prioritert hasardiøs substans.


SFT regner med at de høye konsentrasjonen av diuron kan knyttes til nylig påført bunnstoff på båter som begroingshindrende substans. Diuron blir brukt blir brukt sammen med med kobber som erstatning for tinnorganiske forbindelser, for eksempel TBT, som har blitt forbudt å probdusere på grunn av store helse- og miljøkonsekvenser.


Bellona kartlegger omfang og kilder

Bellona har startet en kartlegging av omfanget av diuron langs Skagerakkysten for å lokalisere kilden til utslippene. Bellonas Miljøpatrulje har siden onsdag ligget i Tønsberg og tatt prøver av sedimentene utenfor en rekke småbåthavner i området, deriblant i Vrengen, på Fjærholmen og på Østre Bolærne. Dersom nivåene av diuron viser seg å være av samme størrelsesorden i alle småbåthavnene i området mener Bellona det vil være overveiende sannsynlig at utslippene stammer fra bunnstoff. Dersom nivåene varierer stekt i forhold til konsentrasjonene som ble påvist i Vrengenområdet vil det være naturlig for forurensingsmyndighetene å se på andre utslippskilder lokalisert i Vrengen.


I tillegg til prøvetakingsarbeidet vil Bellona ta direkte kontakt med de største bunnstoffprodusentene, Jotun, Hempel og Star, for å få en oversikt over mengden diuron i denne type begroingshindrende produkter.

81f344b6b1e50f579006d8bc8eb6b444.jpeg Photo: Marius Dalen/Bellona

Uanmeldt bedriftsbesøk hos Unitor

I området Vrengensundet finnes det kun én konsesjonsbelagt kjemikaliebedrift, Unitor Chemicals AS. På bakgrunn av dette valgte Bellona å foreta en uanmeldt bedriftsinspeksjon fredag i forrige uke. Inne på området ble vi opplyst om at bedriften hadde en policy på at kun administrerende direktør kunne svare på spørsmål fra Bellona og at han var opptatt den nærmeste halvannen uke. Etter en stund fikk Bellona tak i adm. dir. på mobiltelefon og avtalt et møte for å diskutere situasjonen i Vrengensundet og Unitors virksomhet.


For Bellona er det viktig å få en oversikt over hvike produkter og innsatsstoffer bedriften bruker i sin virksomhet. For å finne årsaken til de høye diuronkonsentrasjonene i Vrengensundet er det avgjørende å både identifisere eller eliminere mulige kilder. Bellona vil derfor følge opp denne bedriften, bunnstoffprodusenter og andre virksomheter som kan knyttes til bruk av diuron.