Nyheter

Skyhøye TBT-verdier utenfor FMV

Tørrdokka og verftsområdet FMV i Fredrikstad. Nye analyser av sjøbunnen avslører ekstreme TBT-verdier.
Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 1. juli, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Bellonas Miljøpatrulje tok tidligere i sommer prøver av sjøbunnen utenfor den gamle tørrdokka i Fredrikstad. Analysene er nå gjennomført og resultatet viser skyhøye verdier av miljøgiften TBT, mange ganger høyere enn tidligere avdekket.

Under sommerens Miljøpatrulje var Bellona blant annet i Fredrikstad. Hovedformålet med oppholdet var å ta egne prøver av sjøbunnen utenfor verftsområdet FMV. Bellona tok tre prøver som ble sendt til AnalyCen i Moss for å sjekke innholdet av ulike miljøgifter.

Drammen Skipsreparasjoner AS planlegger å mudre sjøbunnen i området for å øke seilingsdypet og ta inn større skip til tørrdokken. Bellona er sterkt imot planene om å dumpe disse forurensede massere i Dramstadbukta rett innenfor Svelvikstrømmen i Buskerud. En dumping av meget sterkt forurensede masser med en splittlekter vil føre til spredning miljøgifter i området. De nye resultetene viser at massene er betraktelig mye mer forurenset av miljøgiften TBT enn antatt.

Ekstremt forurenset av TBT
Det er i to tidligere omganger tatt prøver av sjøbunnen utenfor verftet. Disse prøvene har blitt tatt av Norconsult og Drammen Skipareparasjon. Bellona ønsket å ta egne prøver for å verifisere de tidligere resultatene.

Vi analyserte tre prøver og den høyeste TBT verdien var på hele 1720 mikrogram/kilo. Dette er en ekstremt høy verdi. Til sammenlikning viser de tidligere undersøkelsene snittverdier på 109 og 154 mikrogram/kilo, og maksverdier på 245 og 165 mikrogram/kilo. Grensen for hva som regnes å ligge i høyeste forurensningsgrad, «meget sterkt forurenset» (Klasse V) , ligger på 100 mikrogram/kilo. Bellonas resultat ligger altså hele 17 ganger høyere enn denne øverste grensen.

6aabad67323794414116534e381bf335.jpeg


Analysene viste også at massene var i forurensningsgrad III, «Markert forurenset», av kvikksølv og den kreftfremkallende PAH-forbindelsen Benzo(a)pyren. Prøvene ble tatt med en Van der Veen grabb og analysert av akkreditert laboratorium.

Miljøgiften tributyltinn (TBT)
Tributyltinn (TBT) er en miljøgift som siden 60-tallet har blitt brukt som begroingshindrende middel i bunnstoff på båter. På 80-tallet begynte man å få opp øynene for skadevirkningene av denne forbindelsen, og nå har man påvist hormonforstyrrende effekter hos organismer som har blitt utsatt for TBT. Ved undersøkelser i utlandet er giftvirkning konstatert på snegl og muslinger ved så lave konsentrasjoner som 1 nanogram/liter (0,000000001 gram pr. liter vann). TBT er en av de giftigste organiske forbindelsene vi kjenner, og omfanget av skadene på det marine miljøet er fortsatt uklart.