Nyheter

Handlingsfri handlingsplan

Publiseringsdato: 17. august, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

Miljøvernsdepartementets handlingsplan for å redusere kvikksølv er usedvanlig lite konkret. Bellona foreslår 13 konkrete virkemidler for å stanse utslipp og bruk av kvikksølv innen 2020.

Forurensingsmyndighetene er flinke til å poengtere at de nasjonale kvikksølvutslippene til luft har blitt kraftig redusert de siste ti årene. Tallet som benyttes er 58 prosent reduksjon i forhold til utslippene i 1995. Det som imidlertid ofte forbigås i stillhet er at tilførselen av kvikksølv til kystområdene våre øker. Dersom vi slår sammen nasjonale utslipp til luft og tilførsel av kvikksølv til kystområdene våre, ser vi at tilsiget av kvikksølv til våre omgivelser ikke har gått ned, men tvertimot opp, de siste ti årene. Spørsmålet er selvsagt hvor dette kvikksølvet kommer fra. Sannsynlige kilder er både langtransportert forurensning fra andre land, utslipp av sigevann fra forurenset grunn, kvikksølvutslipp fra bruk av borevæske på offshoreinstallasjoner og kvikksølvholdige produkter på avveie. Her trengs ikke flere vurderinger og planer, men handling!

1e4336bffc70a029492c2f1ec0d54921.jpeg

Miljøvernministeren liker å opptre som en pådriver for en aktiv nasjonal og internasjonal kvikksølvpolitikk. I så fall etterlyser Bellona helt konkrete standpunkter og virkemidler som miljøvernmyndighetene og statsråden vil fronte aktivt. Vi trenger for eksempel ikke å vente på et europeisk forbud mot bruk av kvikksølv i produkter. Norge kan, hvis vi vil, vise oss som et foregangsland og innføre et slikt forbud allerede i løpet av 2005. Dessuten må Norge tørre å tidfeste når vi ønsker innføring av et eksportforbud for kvikksølv, tørre å konfrontere spanske myndigheter med behovet for å legge ned verdens største kvikksølvgruve i Almandén og tørre å tallfeste støtten til utviklingsland for å redusere kvikksølvutslipp. Norsk utviklet renseteknologi for kvikksølvutslipp kan benyttes på kullkraftverk i USA og Russland. Det er viktig at Norge arbeider for at slik renseteknologi tas i bruk i resten av verden og ikke bare i deler av norsk prosessindustri.

Konkrete virkemidler som virker
Bellona avslutter sin høringsuttalelse med forslag til 13 konkrete virkemidler. Samtidig utfordrer Bellona miljøvernministeren til å sette tilførsel av kvikksølv til kystområder og til luft på den politiske dagsordenen igjen.

Bellonas virkemidler for å stanse utslipp og bruk av kvikksølv innen 2020:

 1. Innføring av et nasjonalt forbud mot kvikksølv i produkter innen 2005.

 2. Fronte et standpunkt om innføring av et internasjonalt eksportforbud mot kvikksølv innen 2010.

 3. Legge press på Spanske myndigheter og kreve nedtrapping av aktivitet og kvikksølvutslipp ved kvikksølvgruven i Almadén i Spania.

 4. Øremerke deler av støtten til nye EU-land til prosjekter som vil redusere kvikksølvutslipp.

 5. Tallfeste støtten til utviklingsland for å redusere kvikksølvutslipp.

 6. Legge press på Russland og USA for at det skal tas i bruk renseteknologi for kvikksølvutslipp fra kullkraftverk.

 7. Forbud mot bruk av kvikksølv i borevæske og null utslipp av kvikksølv til sjø fra offshoreinstallasjoner innført i løpet av 2005.

 8. Pålegg om kvikksølvrensing på Fundia i Mo i Rana, med start fra og med januar 2006.

 9. Gjøre slutt på forskjellsbehandlingen mellom bedrifter innenfor samme type landbasert industri i Norge når det gjelder rensing av støv og tungmetaller, for eksempel ved å kreve ytterligere rensing av røykgass ved Rio Doce i Mo i Rana.

 10. Kreve stopp i kvikksølvutslippene ved Kronos Titan i Fredrikstad

 11. Øremerkede midler til økt kontroll og tilsyn av avfallsforbrenningsanlegg med hensyn på mottak av avfall og rensing av røykgassen

 12. Etablering av et nasjonalt fond på 500 millioner kroner årlig for opprydning av forurenset grunn og sedimenter.

 13. Tallfeste mål for utsortering av kvikksølv, og andre miljøskadelige stoffer, i bransjeavtalen for gjenvinning av Elektriske og Elektroniske produkter, før Avfallsforskriftens nye kapittel 1 trer i kraft fra og med 2006.

Konkrete virkemidler er helt nødvendige dersom man skal nå myndighetenes ambisiøse målsetninger om at utslipp og bruk av kvikksølv skal stanses innen 2020. Det holder ikke å hele tiden ”vurdere”, ”fortsette arbeidet med”, ”søke å redusere” og ”arbeide bilateralt”. Dersom min leilighet er skitten, så går jeg da ikke for å skrive en handlingsplan om hvordan jeg vurderer alternative måter for å rengjøre den. Det eneste som hjelper er å bite i det sure eplet og hente bøtte og klut. Dersom dette innebærer at jeg må gå til innkjøp av grønnsåpe så får jeg ta den kostnaden dersom jeg har lyst til å få det rent.

Miljøverndepartementet og SFT må tørre å vise litt muskler og sette knallharde kvikksølvkrav til nasjonalt næringsliv som fortsatt ikke renser for kvikksølv og internasjonale samtalepartnere. Selv om det skulle koste penger.