Nyheter

Søker etter alternativt dumpested

Publiseringsdato: 16. august, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Dramstadbukta:

Den planlagte dumpingen av meget sterkt TBT-forurenset masse i Dramstadbukta har møtt massiv motstand både i form av den lokale aksjonsguppa, de omkringliggende kommunene Hurum og Svelvik og miljøorganisasjoner. Drammen Skipsreparasjon har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn til å starte dumpingen 15. september men signaliserer nå en utsettelse av planene og at de leter etter et alternativ til Dramstadbukta.

– Vi ønsker egentlig et sted som er nærmere Fredrikstad. Dramstadbukta er en dyr løsning for oss, uttalte Knutsen til NRK Buskerud i dag.

Bellona har advart mot spredning av miljøgifter under den planlagte dumpeoperasjonen og håper disse signalene er starten på en helt annen løsning for de forurensede sedimentene utenfor den gamle tørrdokken til Fredrikstad Mekaniske Verksted.

frontpageingressimage_cd6c1a7e15a2a6a69915781a3ba7892e.jpeg Photo: Nils Boemer/Bellona

Dumpemetoden må endres!
Bellona mener imidlertid at det ikke holder å bare finne et annet dumpested nærmere Fredrikstad og mindre lokal motstand. Det må også gjøres noe med selve dumpe/deponerings metoden. De forurensede massene er planlagt dumpet ved å bruke en splittlekter. Dette er en lekter som åpner bunnen slik at massene fritt faller ned. Problemet er at massene består av svært små partikler (silt/leire) som selv ved svak strøm lett kan transporteres ut av deponiområdet. Når de forurensede massene i ettertid eventuelt skal dekkes til med rene masser vil spørsmålet derfor være: Hvor mye av miljøgiftene har kommet på avveie og blitt spredt i det marine miljøet?

Problematikken med tanke på spredning av miljøgifter vil derfor være den samme selv om dumpestedet endres. Bellona råder derfor Drammen Skipsreparasjon å vurdere andre deponeringsmetoder og ikke låse seg fast i planen om å benytte seg av splittlektere.