Nyheter

Bellona kartlegger sjøbunn

Kartutsnitt og 3D-presentasjon fra Bellonas kartlegging av sjøbunnen i Dramstadbukta.
Sigurd Enge/Bellona

Publiseringsdato: 21. september, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

I sommer ble S/Y Kallinika utstyrt med multistråleekkolodd. Dette gir Bellonas miljøpatrulje et øye under vann og gjør oss i stand til svært nøyaktig kartlegging av sjøbunnen. Bellona har blant annet kartlagt områder rundt Bekkalagsbassenget i indre Oslofjord og Dramstadbukta innenfor Svelvikstrømmen i Drammensfjorden.

 

 

Bellonas miljøpatrulje tilbakela 3000 n.mil langs norskekysten i fjor og årets tokt blir nok like omfattende. I tillegg til nøyaktig dybdemåling gir ekkoloddet informasjon om sjøbunnens hardhet. Utstyret gir også informasjon om lagdeling nedover i sjøbunnen. Ekkoloddet er også egnet til å lokalisere skipsvrak og andre gjenstander på sjøbunnen. Når denne informasjonen sammenstilles blir resultatet en svært nøyaktig kartlegging av sjøbunnen som videre kan presenteres i 3D-grafikk.

Dramstadbukta
Rett innenfor Svelvikstrømmen i Drammensfjorden ligger Dramstadbukta. Området er planlagt brukt til å dumpe meget sterkt TBT forurensede sedimenter som Drammen Skipsreparasjoner ønsker å mudre opp utenfor FVM-verftet i Fredrikstad. Bellona har advart sterkt mot den planlagte dumpingen som har fått tillatelse fra Statens forurensningstilsyn. Det er selve valget av dumpemetode, direkte dumping fra en splittlekter, Bellona og den lokale aksjonsgruppa har reagert mot. Sannsynligheten for spredning av forurensede partikler er for stor til at en slik dumping kan aksepteres. Avhengig av hvor nøyaktig en kartlegging gjennomføres kan man beregne volumet av et basseng både før og etter en dumpeoperasjon. Beregningene tar også hensyn til tidevannsforskjeller under oppmåling. På denne måten kan man ved større dumpeoperasjoner vurdere om den dumpede massen har falt til ro på ønsket plass eller om store mengder foruresning har blitt tatt av strøm og ført ut av det planlagte dumpeområdet.

7fa24c8ffc91a9826c7f9e1cebd6b3d0.gif Photo: Sigurd Enge/Bellona

Bekkelagsbassenget
I forbindelse med opprydding av miljøgiftene i Oslo havn er det foreslått et dypvannsdeponi ved Malmøykalven i Bekkelagsbassenget i indre Oslofjord. Bellona ønsker en helhetlig opprydding i forurensningssituasjonen i Oslos havneområder. Vi mener imidlertid at etablering av det omsøkte dypvannsdeponiet utenfor Malmøykalven ikke er løsningen. Det er fortsatt usikkerheter knyttet til spredning av forurensede partikler under nedlegging av havnesedimentet. Vurderingene knyttet til denne operasjonen er i søknaden preget av store mangler. Hovedforutsetningen for å etablere dypvannsdeponiet var de anoksiske forholdene i bunnvannet. Anoksiske forhold er i følge NIVA ikke observert i området siden årsskiftet 2000/2001 og begrunnelsen for dypvannsdeponiet har dermed falt bort. Siden 2001 er oksygenforholdene i området helt ned til 70 meters dyp kraftig forbedret, og Bekkelagsbassenget fremstår i dag som et oksisk basseng. Spredningspotensialet og opptak av miljøgifter i organismer er derfor radikalt endret siden konsekvensutredningen som ble utarbeidet i 2001. Bellona ønsker en løsning som er til det beste for fjordmiljøet og byens befolkning, og per i dag representerer ikke dypvannsdeponiet dette.

S/Y Kallinika
S/Y Kallinika er en meget viktig del av Bellonas arbeid knyttet til det marine miljø. Utstyrt med multistråleekkolodd har Bellona fått et kraftig verktøy til kartlegging av kyst- og havområder.