Nyheter

SFT gir tillatelse til dypvannsdeponi

Kartutsnitt av Bekkelagsbassenget hvor SFT tillater etablering av et dypvannsdeponi for forurensede masser.
Illustrasjon fra Oslo Havns konsekvensutredning

Publiseringsdato: 22. september, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

SFT tillater etablering av dypvannsdeponi og deponering av forurensede sedimenter ved Malmøykalven. Bellona vil at forurensningen håndteres hos NOAH-Langøya som gir en bedre løsning med lavere risiko for uønsket spredning av miljøgifter.

Statens forurensningstilsyn gav tirsdag sin tillatelse til etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven i Bekkelagsbassenget i indre Oslofjord. Det tillates dermed å deponere inntil 1 million kubikk sterkt forurenset sediment fra blant annet Oslos havneområder. Tillatelsen er gitt under forutsetning av at det blir truffet nødvendige reguleringsvedtak både i Oslo og Nesodden kommuner.

Opprydding uten dypvannsdeponi
Bellona ønsker en helhetlig opprydding i forurensningssituasjonen i Oslos havneområder. Vi mener imidlertid at etablering av det omsøkte dypvannsdeponiet utenfor Malmøykalven ikke er løsningen. Det er fortsatt usikkerheter knyttet til spredning av forurensede partikler under nedlegging av havnesedimentet. Vurderingene knyttet til denne operasjonen er i søknaden preget av store mangler. Videre er det av avgjørende betydning at det plasseres et juridisk ansvar for deponiet etter at et eventuelt tiltak er gjennomført, både i selve deponiområdet og omkringliggende områder. Hovedforutsetningen for å etablere dypvannsdeponiet var de anoksiske forholdene i bunnvannet. Anoksiske forhold er i følge NIVA ikke observert i området siden årsskiftet 2000/2001 og begrunnelsen for dypvannsdeponiet har dermed falt bort. Siden 2001 er oksygenforholdene i området helt ned til 70 meters dyp kraftig forbedret, og Bekkelagsbassenget fremstår i dag som et oksisk basseng. Spredningspotensialet og opptak av miljøgifter i organismer er derfor radikalt endret siden konsekvensutredningen som ble utarbeidet i 2001. Bellona ønsker en løsning som er til det beste for fjordmiljøet og byens befolkning, og per i dag representerer ikke dypvannsdeponiet dette.