Ber Statens vegvesen minimere bruk av miljøgifter i vegrekkverk

Bellona skriver i en høringsuttalelse til Statens vegvesens "Veileder for Statens vegvesens standard vegrekkverk" at det er svært beklagelig at man i Vegvesenets veileder krever bruk av impregneringsprodukter som medfører at betydelige mengder kobber, krom, arsen og persistente organiske forbindelser frigjøres til naturen.
Bellona mener det påhviler Statens vegvesen, som en betydelig samfunnsaktør, et stort ansvar å bidra til at bruken av miljøgifter reduseres maksimalt.