Nyheter

Miljøgifter avdekket i Oslos barnehager

NGU og Tore Volden har tatt prøver fra 56 barnehager i Oslo. Spesielt er tjærestoffer og bly i jordsmonnet et problem.
NGU

Publiseringsdato: 19. oktober, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

En ny rapport viser at over halvparten av barnehagene innenfor ring 2 i Oslo har for høye verdier av tungmetaller. Nasjonalt folkehelseinstitutt hevder det likevel ikke er akutt fare for barnas helse.

Det er Norges geologiske undersøkelse (NGU) som har foretatt kartleggingen av barnehagene på oppdrag fra Oslo kommune. Rapporten, som publiseres neste uke, viser urovekkende tall fra hovedstadens barnehager. Hele 36 av 56 barnehagene innenfor ring 2 har for høye nivåer av tjærestoffer og bly i jordsmonnet. I flere av barnehagene er det også påvist for høye verdier av kvikksølv. I tillegg er det lekket arsen fra lekeapparatene i flere de undersøkte barnehagene. Bellona mener funnene er urovekkende.


– Vi kan ikke tillate at barn utsettes for en miljøgiftbelastning gjennom sitt opphold i barnehagen, sier Bellonas Marius Dalen.


Følsomt område

Staten har flere tilstandsklasser for forurenset grunn, noe som innebærer at verdigrensene for miljøgifter i et område settes utfra formålet området er regulert til. Barnehager faller inn under områdekategorien ”mest følsom arealbruk” og har dermed de strengeste miljøkravene.


På bakgrunn av resultatene i undersøkelsen har NGU nå anbefalt at man i de forurensede barnehagene legger en fiberduk på bakken og fyller på med 30 cm ren jord. Der lekeapparater har lekket arsen må jorden fjernes i en radius på en meter fra trevirket og 20 cm ned i bakken. I tillegg må man ta opp og oljebeise trevirket i apparatene. Totalt må hele 11 mål bygrunn rengjøres. NGU og Nasjonalt folkehelseinstitutt understreker likevel at det ikke er noen akutt fare for barna i de aktuelle barnehagene.


– Miljøgiftene representerer ingen akutt fare for barnehagebarna, men de er en unødvendig tilleggsbelastning i oppvekstmiljøet, sier Rolf Tore Ottesen, seniorforsker ved NGU.


Bellona krever tiltakspakke

På bakgrunn av undersøkelsen krever Bellona at tiltak for å rydde opp i situasjonen iverksettes snarest.


– Denne miljøgiftbelastningen overfor barn i barnehagene kan ikke vedvare. Myndighetene må få på plass en tiltakspakke som sikrer opprydding og ren grunn i utearealene til de forurensede barnehagene, sier fagmedarbeider Marius Dalen i Bellona.