Nyheter

Regjeringen legger lista høyt

Publiseringsdato: 21. oktober, 2005

Skrevet av: Olaf Brastad

Den nye regjeringen legger lista høyt og skaper store forventninger med sin tiltredelseserklæring. Den varsler satsing på opprydning i forurensede sedimenter og grunn, og vil sikre oss et giftfritt miljø ved å fase ut miljøgifter som blant annet bromerte flammehemmere fra produktene vi omgir oss med til daglig. Bellona hilser satsingen velkommen.

Miljøgifter og forurensede sedimenter:

Det er mangeårige kjepphester som loves løst i regjeringens Soria Moria erklæring. Den nye regjeringen varsler opprydding av gamle deponier, forurensede sedimenter og forurenset grunn, finansiert gjennom et samarbeid mellom staten og forurenser. Dette vil innebære at dagens strenge tolking av prinsippet om at forurenser betaler, endres for historisk forurensing. Dette er i tråd med Bellonas krav.


Regjeringens målsetting for miljøgifter

I Soria Moria-erklæringen skriver regjeringen følgende:

Miljøgifter brukes fremdeles i mange produkter. Samtidig er vi langt unna å ha ryddet opp etter tidligere tiders forurensninger. Regjeringen skal arbeide for at folk skal oppleve en giftfri hverdag, og sikre at barn ikke utsettes for miljøgifter i sitt oppvekstmiljø. Fjordene våre skal være matfat og friluftsområder, og ikke avfallsplasser for farlige miljøgifter. Derfor vil vi gjennomføre en storstilt opprydding etter gammel industriforurensning i fjordene våre og i forurenset grunn.

Atomavfall fra Nordvest-Russland og atomkraftverket på Kola-halvøya er en miljøtrussel mot folk og natur i Russland og Norge. Norge må derfor øke sin innsats overfor Russland for å få stanset atomkraftverket på Kola og engasjere seg kraftig i oppryddingen etter radioaktivt avfall. Satsing på alternative energikilder til atomkraft og miljøgiftopprydding må være en prioritert oppgave i samarbeidet med Russland.


Regjeringen vil:

 • opprette en kjemikaliedatabase der forbrukere kan sjekke innholdsstoffene f.eks. i kosmetikk og pleieprodukter.

 • styrke informasjonen om og merkingen av produkter som inneholder farlige kjemikalier.

 • gjennomføre en handlingsplan for å gi barn et giftfritt miljø, gjennom opprydding i barnehager, lekeplasser og skoler.

 • arbeide for en rask og effektiv innsamling av miljøgiften PCB som er i bruk. Utløse ENØK-potensialet ved utskifting av lysrørarmaturer med PCB-kondensatorer, samt styrke innsamlingsordningen av isolerglass med PCB.

 • utrede forbud mot bruk av kobber til impregnering av trevirke, og arbeide aktivt for å gjøre miljøvennlige alternativer lønnsomme.

 • lage en handlingsplan for å sikre opptrapping av arbeidet med opprydding av forurensede sedimenter i fjorder og havner, som finansieres i et spleiselag av forurenser og staten.

 • arbeide for at flere typer miljøgifter som bromerte flammehemmere, PFOS og PFAS utfases, samt arbeide for å opprette et internasjonalt juridisk rammeverk for styrking av produsentansvaret.

 • endre kjemikalieregelverket og snu bevisbyrden slik at i stedet for at myndighetene må bevise at et stoff er skadelig, får industrien ansvaret for å bevise at det ikke er det.

 • kartlegge og sikre deponier av industrielt lavradioaktivt avfall.

 • øke forskningsinnsatsen på forhold knyttet opp mot det å leve og oppholde seg i nærheten av høyspentlinjer.


Regjeringens målsetting for miljøvern i hverdagen

Om miljøvern i hverdagen skriver regjeringen følgende:

Regjeringen vil legge til rette for en tettere sammenheng mellom forbruker- og miljøspørsmål, og gjøre det enklere for folk å være miljøvennlig i hverdagen.

Det er et offentlig ansvar å påse at maten vi kjøper er trygg, og at alle forhåndsregler tas når det gjelder å forhindre skadelige tilsetningsstoffer og kjemikalier i produkter vi omgir oss med. Regjeringen vil føre en aktiv politikk overfor EU for å sikre at direktiver som angår helse og miljø skal følge de høyeste standardene og at føre-var-prinsippet skal legge til grunn ved usikkerhet og risiko.

Norge henger etter andre land når det gjelder tilgjengelighet til økologiske varer overfor forbrukerne. Regjeringen vil styrke dette området.

Det offentlige må gå foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale standarder.

Avfall utgjør et miljøproblem knyttet til forsøpling, farlig avfall, utslipp fra deponier og ufullstendig forbrenning. Samtidig er stadig økende avfallsmengder en indikator på et økende forbruk og en ressursløsing som belaster miljøet.


Regjeringen vil:

 • opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning under Miljøverndepartementet.

 • styrke miljøinformasjonsarbeidet, det gjelder også arbeidet med å gjøre miljømerker bedre kjent i offentligheten.

 • styrke det frivillige miljøvernarbeidet.

 • arbeide for høye standarder knyttet til helse, miljø og sikkerhet innen EØS-området.


Bellona følger opp saken

I tiden fremover vil Bellona se nærmere på konsekvenser av og løsninger på avfallsproblemet . Følg med på Bellona Web for flere artikler.