Nyheter

SFT ønsker forbud mot bromert flammehemmer

Publiseringsdato: 25. oktober, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

EU-kommisjonen tillater fortsatt bruk av deka-BDE i elektriske produkter. Dette er svært uheldig, men forhindrer imidlertid ikke at Norge kan innføre et forbud, slik SFT har foreslått.

15. oktober ble det besluttet at deka-bromfenyleter (deka-BDE) unntas fra RoHS-direktivet som setter krav til at alle medlemsland skal sørge for at ingen elektriske eller elektroniske produkter inneholder (en rekke) farlige forbindelser. Bromerte forbindelser er kreftfremkallende, giftige og kan ha negativ effekt på dyrs og menneskers reproduksjon. I tillegg er bromerte flammehemmere bioakkumulerbare, noe som gjør at de øker i konsentrasjon oppover i næringskjeden. De er tungtveiende grunner til å fase ut bruk av bromerte forbindelser, og deka-BDE er ikke et unntak. Det er svært uheldig at EU-kommisjonen har latt seg overbevise av syltynne argumenter for å tillate fortsatt bruk av et stoff som har klare negative helse- og miljøeffekter.

The European Brominated Flame Retardant Industry panel (EBFRIP) er produsentenes europeiske interesseorganisasjon. Formann i EBFRIP, Dr. Dieter Drohmann, uttaler i en pressemelding at beslutningen er en lettelse for produsenter av elektriske produkter som benytter deka-BDE i sine produkter. Bellona mener det ville vært langt mer betryggende dersom man hadde fått bromerte flammehemmere ut av bruk, og heller banet vei for miljøvennlige alternativer. EU-kommisjonens beslutning opprettholder eksistensgrunnlaget til en industri og et produkt man i langt større grad bør fokusere på å fase ut.

Kommisjonen kan bli trukket for retten
Den 12. april i år anmodet EU-parlamentet Kommisjonen om å omgjøre en beslutning som åpnet for unntak fra RoHS direktivet for bruk av kobber og bly i en rekke applikasjoner. Parlamentet mente at Kommisjonen hadde gått utover sitt mandat ved å gi unntak for stoffer og bruksområder der alternativer var tilgjengelige, og truet med å trekke Kommisjonen for retten. I den forbindelse uttalte Satu Hassi, som representerer de grønne i EU-parlamentet og er nestleder i Parlamentets komité for miljø, helse og matsikkerhet følgende: ”If the waste unit of the Commission wants to avoid another Parliament resolution stating that the Commission exceeds its mandate, it should withdraw its proposal to exempt decaBDE from the RoHS directive”.

Norsk forbud nødvendig og lovlig
SFT har foreslått et forbud mot bruk av (deka-BDE) fra og med 1. juli 2006, med unntak av transportmidler. Bellona støtter forslaget med begrunnelse i at skadevirkningene bromerte forbindelser har på helse og miljø er godt dokumentert. Ikke lenge etter at det ble kjent at EU-kommisjonen hadde gitt etter for kraftig press fra industriaktører med økonomisk interesse av et unntak for deka-BDE, ble også norske myndigheter kontaktet. I en e-mail som ble sendt fra konsulentfirmaet Burson-Marsteller heter det at et norsk forbud mot deka-BDE vil være i strid med EØS-avtalen. Det er verdt å merke seg at Burson-Marsteller i denne saken opptrer på vegne av EBFRIP og ikke akkurat kan betraktes som nøytrale.

SFT har avgitt sin innstilling til Miljøverndepartementet der forslaget om forbud mot deka- BDE opprettholdes. SFT påpeker også at Kommisjonen kan ha overtrådt sitt mandat fordi det ikke er grunnlag for et generelt unntak fra RoHS-direktivets forbud mot deka-BDE, i og med at det finnes alternative kjemikalier og teknikker som gjør bruk av deka-BDE unødvendig.

SFT skriver videre at det ikke er tvil om at det foreligger alternative teknikker som gjør at bruk av deka-BDE ikke er nødvendig. Den svenske Kemikalieinspektionens rapporter ”Survey and technical assessment of alternatives to Decabromodiphenyl ether (decaBDE) in plastics” og ”Survey and technical assessment of alternatives to Decabromodiphenyl ether (deca-BDE) in textile applications” viser at det foreligger mange alternativer til bruk av deka-BDE både i plast og tekstiler. Undersøkelser hos flere store produsenter av elektriske produkter (blant annet Sony Ericsson, Electrolux, Hewlett Packard, Atlas Copco) viste at de har investert i å utvikle alternative teknikker eller holder på å fase ut bruken av deka-BDE. Produktene oppfyller allikevel de ulike kravene som stilles til produktenes brannsikkerhet.

Det skulle altså ikke være noen grunn til å utsette et nasjonalt forbud mot deka-BDE. Dette er en fin anledning for vår nybakte miljøvernminister til å gå i front for resten av Europa og vise at forbud mot miljø- og helseskadelige stoffer både er mulig og helt nødvendig.