Nyheter

Behandling av sak «Malmøykalven – reguleringsplan til offentlig ettersyn»

Publiseringsdato: 29. november, 2005

Behandling av sak "Malmøykalven - reguleringsplan til offentlig ettersyn" og mulighetene for at løsningen med dypvannsdeponi i Indre Oslofjord vil skape varige, uheldige miljøpolitiske konsekvenser

 

Miljøvernminister Helen Bjørnøy
Pb. 8013 Dep
0030 Oslo

29/11-2005

Behandling av sak «Malmøykalven – reguleringsplan til offentlig ettersyn»

Behandling av sak «Malmøykalven – reguleringsplan til offentlig ettersyn» og mulighetene for at løsningen med dypvannsdeponi i Indre Oslofjord vil skape varige, uheldige miljøpolitiske konsekvenser

 

Det vises til behandlingen i Oslo kommune, Nesodden kommune, Oppegård kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, SFT og den forestående/pågående behandlingen i Miljøverndepartementet i forbindelse med Oppegård kommunes innsigelse i nevnte sak.

Bellona er gjort kjent med at Miljøverndepartementet ved Planavdelingen vil arrangere et møte førstkommende torsdag for noen av de impliserte partene. Samtidig vil Bellona uttrykke bekymring for at denne saken behandles som en reguleringssak alene, og ikke som en miljøpolitisk sak for regjeringen. Bellona vil derfor anmode Miljøvernministeren om arrangere en høring for å belyse konsekvensene av hvilken løsning som velges for behandling av de forurensede sedimentene fra Oslo havn. Vår begrunnelse for å be om denne høringen er ikke vår motstand mot dypvannsdeponiet alene, men også for å belyse følgende:

 

 1. Vil løsningen med vanndeponier danne presedens for fremtidens opprydding i forurensede sedimenter og således danne grunnlag for regjeringens politikk og oppfølgingen av Soria Moria-erklæringens intensjoner om en nasjonal giftdugnad?

   

 2. Bryter løsningen med dypvannsdeponiet for de nevnte masser med de retningslinjene som er nedfelt i Rikspolitiske Retningslinjer for Oslofjorden?

   

 3. Hvilke konsekvenser får løsningen med dypvannsdeponiet for kravene til utslippsgrenser for industri og kommuner i Oslofjordområdet?

   

 4. Er det «likhet for bestemmelsene» knyttet til utslipp til vann fra dypvannsdeponiet og landbasert behandling (i dette tilfellet NOAH)?

   

 5. Er det «likhet for bestemmelsene» knyttet til deponiforskriftens krav til etteransvar (overvåkning og økonomisk ansvar) for dypvannsdeponiløsningen, landbasert behandling av de samme sedimentene og deponier forøvrig.

Bellona vil også påpeke at det er knyttet betydelig prestisje til denne saken, og at det til tider har vært benyttet en argumentasjon som har kunnet virke så vel truende som overkjørende. Det blir derfor viktig at saken gis en behandling som i ettertid viser seg å være i tråd med god forvaltningsskikk, og som miljøpolitisk er etterprøvbar og ikke medfører uheldige miljøpolitiske konsekvenser.

____________________
Olaf Brastad
Miljøstiftelsen Bellona